ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงประกาศ พ.ร.ฎ. ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 16:22:24 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงประกาศ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฯ ทั้ง 2 ฉบับ ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางไซเบอร์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรการขั้นพื้นฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามวิธีการอย่างปลอดภัย ซึ่งใช้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของประเทศ และสาธารณชน นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้วางหลักการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการฯ ภายใต้พระราชกฤษฎีกาทั้ง 2 ฉบับ โดยมุ่งเน้นอยู่บนพื้นฐานการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดี การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศบนพื้นฐานการบริหารความเสี่ยง สอดคล้องกับขนาด และภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือองค์กรมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง