สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ (อาคาร18ชั้น)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 16:54:16 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของ สถาบันการบินพลเรือน (อาคาร18ชั้น) โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี พร้อม พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

โดยพิธีภาคเช้า คณะผู้บริหาร สถาบันการบินพลเรือน ได้ร่วมสักการะพระพุทธจัตตาฬีสะมงคล พระพุทธรูปประจำสถาบันการบินพลเรือน ศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลตายาย ในส่วนพิธีภาคบ่าย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทำพิธีประพรม เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ พร้อมประกอบพิธีสงฆ์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ สำหรับแผ่นศิลาฤกษ์ที่นำมาประกอบพิธีในครั้งนี้ ได้รับประทานพระเมตตาจาก เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันการบินพลเรือน

ในฐานะที่ สถาบันการบินพลเรือน เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน ของประเทศ แบบครบวงจรทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์ชำนัญพิเศษด้านการบิน พลเรือนของประเทศและภูมิภาคตามมาตรฐานสากลที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กำหนดสามารถผลิตบุคลากรเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินมากกว่า 78 ประเทศทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า 20,000 คน มานานกว่า 57 ปี ที่เน้นการสร้างบุคลากรการบินที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ได้เป็นสมาชิกประเภทถาวร ในโครงการ TRAINAIR PLUS ของ ICAO ด้วยบทบาท และความสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักในการผลิตบุคลากรการบินของประเทศและภูมิภาค กระทรวงคมนาคม จึงสนับสนุนและมีนโยบายให้ สบพ. พิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของ สถาบันการบินพลเรือน (อาคาร18ชั้น) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ให้ สบพ.ดำเนินการจัดสร้างอาคารดังกล่าวบนพื้นที่ 27-1-58 ไร่ (43,846 ตร.ม.) ประกอบไปด้วย อาคารฝ่ายอำนวยการ 18 ชั้น อาคารเรียนประจำกองวิชาต่างๆ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมีงบประมาณค่าก่อสร้างรวมทั้งหมด 1,378,600,000 บาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1,260 วัน ซึ่งการก่อสร้างอาคารฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของ สบพ. โดยเฉพาะกลุ่มอาคารเรียนส่วนใหญ่ และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่ง ในการส่งเสริมการบรรลุยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

เมื่ออาคารใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ สถาบันการบินพลเรือน มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรการบินเพิ่มเป็น 5,000 คนต่อปี จากปัจจุบันมีศักยภาพสามารถผลิตบุคลากรด้านการบินได้ประมาณ 2,000 คนต่อปี ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตบุคลากรด้านการบินที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น สถาบันการบินพลเรือน ยังได้จัดทำแผนปรับอัตราบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงอัตราจำนวนครูอาจารย์และพนักงานต่อจำนวนนักศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง