ทีเซลส์ ร่วมขนทัพนิทรรศการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม: THAILAND 4.0 IN THE MAKING”

ข่าวทั่วไป Monday November 26, 2018 15:25 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม ขนทัพนิทรรศการ "ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING" จัดแสดงบนพื้นที่ Park@Siam ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2561 และพื้นที่สยามสแควร์ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 จัดแสดงผลงานนิทรรศการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน4 ด้าน "สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค" หวังกระตุ้น สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้น-ระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ ตอกย้ำจุดยืนรัฐบาลใช้นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ได้กล่าวว่า "รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ พาชาติก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว" รองนายกฯ กล่าวย้ำว่า "รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว โดยต้องทำให้คนไทยทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยจะต้องรู้ว่าวิทยาศาสตร์สำคัญกับชีวิตพวกเค้า เห็นความจำเป็นในการเรียน STEM เพราะ STEM จะเป็นพื้นฐานของอาชีพในอนาคต คนรุ่นใหม่จะต้องเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ รวมทั้งจะต้องมีทักษะฝีมือในการลงมือทำ เพราะการทำธุรกิจในปัจจุบันนั้น แข่งขันกันที่ความคิดและการใช้ทักษะและเทคโนโลยีในการทำธุรกิจ เป็นต้น" ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า "การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการจัดแสดงผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 โซนนิทรรศการหลัก ได้แก่ โซนวิทย์สร้างคน โซนวิทย์แก้จน โซนวิทย์เสริมแกร่ง และโซนวิทย์สู่ภูมิภาค ซึ่งพื้นที่ 4 โซนนี้ ได้นำเสนอผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 ด้านสำคัญ และไฮไลท์ของงาน ได้แก่ TREE of WISDOM ต้นไม้ interactive แห่งอนาคต ครั้งแรกกับการเชื่อมต่อความคิดและอารมณ์ให้กลายเป็นภาพและสีที่จับต้องได้ ซึ่งเชื่อม Neuro Sensing คลื่นสมองออกมาแสดงผลเป็นการเปลี่ยนสีสันของต้นไม้ LED ขนาดใหญ่ สุดตระการตา ทำให้บริเวณลาน slope SQ1, FreakLab ผลงาน interactive ที่ผสาน Science & Arts และ digital technology ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งจะกระจายอยู่ทั่วทั้งงาน, INSECT WORLD โลกแห่งแมลง อยู่บริเวณสวน Park @Siam, Thai Space Consortium: โครงการความร่วมมือ "ดาวเทียมไทย" สู่ห้วงอวกาศ บริเวณลาน Hard Rock Cafe และ Robot Contest โดยสมาคม TRS บริเวณสวน Park @Siam" ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า "ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมขับเคลื่อนจัดแสดงผลงานนิทรรศการ Medicopolis เวชนคร ซึ่งเป็นการพัฒนาเมืองสุขภาพที่สอดรับกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เช่น ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) โดย ทีเซลส์ (TCELS) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ จัดแสดงผลงานนิทรรศการ Food Innopolis เมืองนวัตกรรมอาหาร พัฒนาพื้นที่ ที่พร้อมสำหรับการลงทุนด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ "อาหาร" โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาพัฒนาแห่งชาติ (มว.), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โซนนิทรรศการ วิทย์เสริมแกร่ง" "แนวคิดของโครงการเวชนคร หรือ Medicopolis คือ การนำจุดเด่นของประเทศไทย นั่นคือการบริการ มาเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่เป็นนวัตกรรม โดยเน้นเรื่องของสุขภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โครงการพัฒนาโปรแกรมเวชนครและสารสนเทศชีวการแพทย์ (Medicopolis&Health Informatics: MEDICOPOLIS) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสุขภาพของประชาชน ภายใต้นโยบาย flagship ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง" "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ทีเซลส์ (TCELS) จับมือร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ผนึกพลังร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID) ยกระดับให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางย่านนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยี อันเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับ THAILAND 4.0 และเป็นพื้นที่นวัตกรรมต้นแบบของประเทศไทย" ดร.นเรศกล่าว "ตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการค้นหาตัวยาใหม่จากสารสกัดธรรมชาติ (Natural Product Drug Discovery: NPDD) ในย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี ทีเซลส์ (TCELS) ใช้กลไกการพัฒนาเทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรมในการค้นหาตัวยาใหม่ (drug discovery) ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและล้าสมัยของโลก ซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้ (unmet medical needs) ด้วยการสร้างความร่วมมือในลักษณะนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) ทั้งในและต่างประเทศ" ดร.นเรศกล่าวปิดท้าย ภายในงาน ทีเซลส์ร่วมกับศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี มอบของขวัญประชาชน แจกคูปองตรวจพันธุกรรม ได้แก่ คูปองตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมในทารกจากเลือดแม่ NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) หรือ Thai NIPT และคูปองตรวจหาพันธุกรรมโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเซลล์ไขสันหลังเสื่อม (SMA) สำหรับคู่สามีภรรยาก่อนมีบุตร โดยร่วมมือกับพันธุภาคย์สหคลินิก เนื่องจากการตรวจต้องอยู่ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง นอกจากนี้ ทีเซลส์ (TCELS) โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) ซึ่งมีภาระกิจผลักดันและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศ มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นสินค้าและบริการด้านเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ไทยสู่ระดับสากล ยกทัพนำผลงานนวัตกรรมเครื่องมือทางการแพทย์มาจัดแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย อาทิ ผลิตภัณฑ์แผ่นโลหะและหมุดยึดดามกระดูกบริเวณใบหน้าและขากรรไกร (Mini Plates & Screws for Human), ผลิตภัณฑ์แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก (Plates and Screws for Small Animals) และ ผลิตภัณฑ์ดอกสว่านเจาะกระดูก (Bone Drill)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ