1 ธันวาคม 2561 วันเอดส์โลก สคร.12 ชี้ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”

ข่าวทั่วไป Thursday November 29, 2018 14:33 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--29 พ.ย.--สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ดร.นายแพทย์ สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทยว่า จากการคาดประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีคาดว่าในปี พ.ศ. 2560 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 440,000คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 5,500 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน โดยมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติดเชื้อตนเองแล้วประมาณ 432,084 คน คิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอยู่ประมาณ333,784 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กดไวรัสสำเร็จ (VL <1,000) อยู่ประมาณ 273,045 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เพื่อยุติการแพร่กระจายโรค ปัจจุบันประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573 โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560 – 2573 โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวี และเพศสภาพลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยมีมาตรการหลักในการดำเนินงาน คือการทำให้การตรวจการติดเชื้อเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ (Normalize HIV) การรณรงค์ให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ทุกสิทธิการรักษา โดยเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการจัดบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลวันเดียว และการส่งเสริมการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการเริ่มยาเร็ว (Same Day ART) โดยไม่คำนึงถึงระดับ CD4 รวมถึงการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่สังคม ในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้ ดร.นายแพทย์ สุวิช กล่าวว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ภายใต้แนวคิดของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) "Know Your Status: ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์" เพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก งานโรคเอดส์ สคร.12 สงขลา ได้ผลิตสื่อไวนิลเรื่องโรคเอดส์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี2561 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรู้สถานะตนเอง ประเมินความเสี่ยงได้ เข้าถึงการตรวจเอชไอวีได้เร็ว และสามารถป้องกันตัวเองให้เป็นผู้ที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวีตลอดไป โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วจะได้รับบริการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง ไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นสามารถสร้างครอบครัว สังคมและชุมชน จนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษาสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ