กู๊ดเยียร์ตอกย้ำพันธกิจ เดินหน้าใช้ยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ข่าวยานยนต์ Friday November 30, 2018 15:09 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- นโยบายใหม่ในการจัดหายางธรรมชาติ ตอกย้ำพันธกิจในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ
- ข้อกำหนดของบริษัทเข้มขึ้นเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง
- ออกนโยบายใหม่ ส่งเสริมให้ซัพพลายเชนด้านยางธรรมชาติมีความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัท กู๊ดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ จำกัด ประกาศนโยบายใหม่ด้านการจัดซื้อจัดหายางธรรมชาติ ที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติและยึดเป็นแนวทาง จะช่วยขจัดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การยึดครองที่ดิน และสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการผลิตยางธรรมชาติ
"เราตระหนักถึงการดำเนินการต่างๆ ของเราว่าจะช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนได้ ซึ่งรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางธรรมชาติบนที่ดินทำกินของตนเอง" มัวรีน ทูน รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ กล่าว "นโยบายใหม่ของเรายังจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม"
กู๊ดเยียร์จัดทำคู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ โดยได้แนะนำหลัก 7 ประการต่อไปนี้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้แก่
1. สิทธิมนุษยชนกู๊ดเยียร์จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเชนด้านยางธรรมชาติของบริษัท ได้คุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีของคนทุกระดับที่อยู่ในซัพพลายเชน
2. การครอบครองและใช้ที่ดินด้วยความรับผิดชอบ – กู๊ดเยียร์จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ซัพพลายเชนด้านยางธรรมชาติมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการยึดครองที่ดิน
3. การตรวจสอบย้อนกลับ – กู๊ดเยียร์จะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะนำไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของยางธรรมชาติได้ในซัพพลายเชนทั้งระบบ
4. กระบวนการผลิตยางธรรมชาติกู๊ดเยียร์มุ่งหวังให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทที่ผลิตยางธรรมชาติป้อนสายการผลิต จะดำเนินการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม
5. การปลูกและเก็บเกี่ยวยางธรรมชาติกู๊ดเยียร์สนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทใช้วิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เชี่ยวชาญที่สุดสำหรับต้นยางที่ปลูกอยู่ รวมทั้งที่ปลูกทดแทน
6. การเข้าถึงเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน – กู๊ดเยียร์จะดำเนินการเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุน ซัพพลายเออร์ทางตรงของบริษัท รวมทั้งซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นั้น ๆ ให้สามารถช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองได้
7. การปฏิบัติตามนโยบายและกำกับดูแล – กู๊ดเยียร์มุ่งมั่นให้การดำเนินการตามนโยบายและหลักการต่าง ๆ มีความโปร่งใส และปราศจากทุจริต
นอกจากนโยบายใหม่นี้แล้ว กู๊ดเยียร์ยังได้ทำงานร่วมกับหลายฝ่ายในการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนของซัพพลายเชนยางธรรมชาติ กู๊ดเยียร์เป็นสมาชิกในโครงการอุตสาหกรรมยาง (Tire Industry Project หรือ TIP) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้การสนับสนุนจากระดับบริหารของบริษัทยางชั้นนำของโลก 11 แห่ง โดยได้ประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตยาง และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนายางธรรมชาติแบบยั่งยืน
"นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งกู๊ดเยียร์เชื่อว่าจะเป็นกุญแจสำคัญต่อการร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมอย่างกลมเกลียวเป็นหนึ่ง" ธูน กล่าว "การร่วมแรงร่วมใจกันจะช่วยให้เราหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบได้ และยังช่วยในการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้ความยั่งยืนของยางธรรมชาติ เกิดขึ้นได้จริง"
นโยบายการจัดซื้อจัดหายางธรรมชาติของกู๊ดเยียร์ มีผลบังคับใช้โดยทันทีตั้งแต่บัดนี้ไป และมีผลครอบคลุมทุกภาคส่วนของซัพพลายเชน รวมถึงเกษตรกรรายย่อย การเพาะปลูกเชิงอุตสาหกรรม ตัวกลางจัดจำหน่ายและรวบรวมสินค้า กิจการแปรรูป บริษัทเทรดดิ้ง และกู๊ดเยียร์เองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ในอนาคต
กู๊ดเยียร์นับเป็นหนึ่งในบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีพนักงานกว่า 64,000 คน โดยผลิตสินค้าต่าง ๆ จากโรงงานผลิต 48 แห่ง ใน 22 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีศูนย์นวัตกรรม 2 แห่งในเมืองอาครอน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองคอลมาร์เบิร์ก ในประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าและการบริการด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค ที่สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะให้แก่อุตสาหกรรม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท ได้ที่ www.goodyear.com/corporate

###

เกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2511 และเริ่มต้นผลิตยางในปี 2512 กู๊ดเยียร์นำบริษัทเข้า จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2521 ปัจจุบัน กู๊ดเยียร์ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยาง OEM และยางทดแทน (replacement) สำหรับรถยนต์ประเภทต่างๆ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถสปอร์ตอเนกประสงค์ (4x4 SUV) รถบรรทุกขนาดกลางและเล็ก และรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ที่วางจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ โรงงานกู๊ดเยียร์ในประเทศไทย เป็นโรงงานแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นหนึ่งใน 2 ของโรงงาน กู๊ดเยียร์ทั่วโลกที่ผลิตยางล้อเครื่องบิน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย หรือผลิตภัณฑ์และบริการ เข้าชมได้ที่ www.goodyear.co.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ