ครม. ไฟเขียวแต่งตั้ง 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน กม.- ศิลปวัฒนธรรม – การศึกษา - การพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ด้านสุขภาพจิต-คนพิการและผู้สูงอายุ-คุ้มครองผู้บริโภค และด้านสื่อสารมวลชน นั่งบอร์ดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ

ข่าวทั่วไป Tuesday December 4, 2018 14:06 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 4 ธ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 9 คน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอ ดังนี้ 1. ด้านกฎหมาย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ 2. ด้านศิลปวัฒนธรรม นายบวรเวท รุ่งรุจี 3. ด้านการศึกษา นางสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน 4. ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว นายธวัชชัย ไทยเขียว 5. ด้านสุขภาพจิต นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 6. ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ นายสมคิด สมศรี 7. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย 8. ด้านสื่อสารมวลชน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์พนา ทองมีอาคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรัชญ์ ครุจิต ทั้งนี้ การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี มีมติเป็นต้นไป นายวีระ กล่าวว่า การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้ง 9 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ปี เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาและเป็นไปตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 18 เป็นจำนวนสองเท่าของแต่ละด้าน เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณา และตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ กำหนดให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ครบตามจำนวนที่กฏหมายกำหนด สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ โดยมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธาน ส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่ง อาทิ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน มาจากคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ด้านสุขภาพจิต ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 2 คน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ