มทร.ธัญบุรีขานรับหลักสูตรครู 4 ปี เน้นเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพให้ครูช่าง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 18:06:53 น.
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับหลักสูตรผลิตครูจาก 5 ปี เหลือ 4 ปี และมีการปรับแก้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพจากมาตรฐานความรู้ เหลือเพียง 4 ด้านนั้น ในส่วนของมทร.ธัญบุรี เห็นว่า การผลิตครูช่างจะให้วิชาชีพครูเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องใช้สมรรถนะทางวิชาชีพเพิ่มเติมเข้าไปด้วย โดยได้มีการประชุมและวางโมเดลสำหรับการพัฒนานักศึกษาไว้แล้ว ซึ่งจะเน้นการพัฒนาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพให้หนักแน่นขึ้น เนื่องจากการผลิตครูของครูวิชาชีพเป็นอัตลักษณ์สำคัญของราชมงคล โดยต้องเป็นครูที่สามารถทำงานได้

ทั้งนี้ ได้มีการวางกรอบการสร้างสมรรถนะในอาชีพให้กับนักศึกษาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม และสายปฏิบัติ เช่น คหกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ 3 ด้าน กล่าวคือ

1. เน้นการเรียนสมรรถนะวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ปี1-2 สอบสมรรถนะระดับ 1-2 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี3 ต้องสอบคุณวุฒิวิชาชีพ มีความรู้ด้าน ICT ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL TOEIC เป็นต้น

2. ออกฝึกสหกิจ 1 ภาคเรียน ส่งฝึกงานตามสถานประกอบการในช่วงภาคฤดูร้อนเพื่อสร้างให้เป็นบุคลากรที่สามารถทำงานเป็น

3. สร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลายเป็นจุดต่างของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ โดยให้เรียนเพิ่มอีก 1 ปี จากหลักสูตร 4 ปี เป็น 5 ปี จะได้รับ 2 ปริญญาตรี หรือจากเรียน 4 ปี และเรียนต่ออีก 1ปีครึ่ง เพื่อจบปริญญาโท

ซึ่งโมเดลนี้จะทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากขึ้นเป็นแบบที่มทร.ธัญบุรีจะนำเสนอต่อกลุ่ม 9 ราชมงคล แต่ในส่วนของมทร.ธัญบุรีจะเริ่มใช้โมเดลนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดิมที่เรียนหลักสูตร 5 ปีและกำลังเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 อาจมีการเทียบโอนเพื่อเรียนตามโมเดลนี้ หากนักศึกษามีความต้องการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง