ไบเออร์ไทย ร่วมกับ อพวช. สานต่อโครงการ “วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล” ปี 2 ติดอาวุธความรู้ด้านวิทย์ ให้กับเยาวชนไทย

ข่าวทั่วไป Thursday December 13, 2018 09:24 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ไบเออร์ไทย ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญคือ วิทยาศาสตร์ นับเป็นองค์ความรู้สำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่สำคัญที่จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวไกล นอกจากนั้นฐานรากสำคัญของการพัฒนาประเทศ คือเยาวชน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อยอดความคิด สามารถช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินโครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" (Better Science for Better Life) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็นสำคัญ มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2560-2562) ใน พ.ศ. 2561 นี้ นับเป็นปี 2 ของการดำเนินโครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" โดยจะส่งมอบสื่อการเรียนการสอน (Better Science for Better Life toolkits) ให้กับ 100 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งไบเออร์ไทยและ อพวช. จัดให้มีพิธีส่งมอบสื่อการเรียนการสอนชุดแรกให้กับโรงเรียนวัดตำหรุ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายริอาซ บัคช กรรมการและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า "ไบเออร์ ให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สำหรับเรา วิทยาศาสตร์ นับเป็นหัวใจแห่งการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงมีความมุ่งมั่นในการนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนของเรา และสำหรับโครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" ที่ได้ร่วมมือกับ อพวช. นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย เป็นการปลูกฝังและกระตุ้นให้เด็กๆ มีความใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ และยังสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ที่สำคัญโครงการนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานภายใต้พันธกิจขององค์กร "วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี" ได้เป็นอย่างดี" ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า "ความร่วมมือระหว่าง อพวช. กับไบเออร์ไทย ในโครงการนี้ มุ่งเน้นและกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความสนใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากบทเรียนมากยิ่งขึ้น ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เราจะส่งมอบให้กับ 100 โรงเรียน และจะจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการ "คาราวานวิทยาศาสตร์" ในพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไทยสนใจและรักในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังตั้งแต่อายุยังน้อย สามารถต่อยอดการศึกษา และประกอบอาชีพในสายงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต" โครงการ "วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล" ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ไบเออร์ไทย ร่วมกับ อพวช. ให้การสนับสนุนชุดสื่อการเรียนการสอน (Better Science for Better Life toolkits) จำนวน 200 ชุด ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีครูและนักเรียนกว่า 1,000 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ เกี่ยวกับไบเออร์ ไบเออร์เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจไลฟ์ซายน์ ด้านการดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมุ่งสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ ขณะเดียวกันไบเออร์ได้สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นโดยผ่านนวัตกรรม การเติบโตของธุรกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้น ไบเออร์ยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบทางด้านสังคมและจริยธรรมในฐานะบริษัทธรรมาภิบาล ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไบเออร์มีพนักงาน 99,800 คน และมียอดขายจำนวน 35 พันล้านยูโร มีการลงทุนจำนวน 2.4 พันล้านยูโร นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจำนวน 4.5 พันล้านยูโร สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.bayer.com เกี่ยวกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ อพวช. ดำเนินการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่ปี 2543 โดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรก ณ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนให้เข้าใจถึงความสำคัญและความเกี่ยวข้องของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการดำเนินชีวิต การบริการของ อพวช. ได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากเยาวชน ครู และอาจารย์ ทั้งในส่วนกลางและที่เดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ อย่างไรก็ตามยังมีเยาวชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชม และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ อพวช. ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการขยายโอกาสการเรียนรู้สู่เยาวชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงเริ่มจัดกิจกรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ "คาราวานวิทยาศาสตร์" ออกให้บริการไปยังจังหวัดต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเกมและการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง โดยเน้นการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-learning) ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสนใจและเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเข้าใจและมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ