วธ.บูรณาการงานวัฒนธรรมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 10:28:43 น.
กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ผู้แทนกรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อเร็วๆนี้ว่า สำหรับการดำเนินงานแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นโยบายการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เน้นการบูรณาการงาน งบประมาณและบุคลากรทุกส่วนราชการในพื้นที่เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล วธ. และแผนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะการนำมิติวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้อย่างเข็มแข็ง ทั้งกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข กิจกรรมจัดทำองค์ความรู้ อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได้ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรขับเคลื่อนงานส่งเสริมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.ทำงานเชิงรุก มิติใหม่ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมงานทุกกรมในสังกัดทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอให้วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา พร้อมข้าราชการลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม งานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ลงสู่ชุมชน ชาวบ้าน ผู้นำ ปราชญ์ ภูมิปัญญา พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ความเสมอภาค ความเท่าเทียมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งงานพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เกิดความเข้าใจ เรียนรู้ความหลากหลายนำไปสู่การอยู่ร่วมกัน การทำงานแบบพื้นที่เฉพาะ เช่น ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบ้าน วัด โรงเรียน ( บวร) หรือ บ้าน วัด มัสยิด (บรม) หรือศาสนาต่างๆ เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต และเป็นจิตอาสา รู้จักการเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวม ดำรงไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม การสร้างเครือข่ายในการทำงาน กิจกรรมงานวัดในพื้นที่ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยเครือข่ายที่เป็นนักจัดรายการวิทยุ พิธีกร ผู้นำท้องถิ่น หรือแม้แต่งานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้นขอให้เน้นงานวัฒนธรรมตามแผนและนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบาย วธ. นำประโยชน์ไปสู่ประชาชนมากที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง