รมว.วธ. นำประมุขสงฆ์และผู้แทนระดับสูง ๑๒ ประเทศ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

ข่าวทั่วไป Wednesday January 2, 2019 08:22 —ThaiPR.net

รมว.วธ. นำประมุขสงฆ์และผู้แทนระดับสูง ๑๒ ประเทศ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

กรุงเทพฯ--2 ม.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนคณะสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนา และผู้บริหารระดับสูงจากต่างประเทศ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จำนวน ๑๒ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะทูตานุทูตประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาประจำประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในโอกาสที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาราธนาและเชิญมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช มีพระปฏิสันถารกับสมเด็จพระสังฆราชและผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนาของ ๑๒ ประเทศ ที่เข้าเฝ้าถวายสักการะ โดยได้กล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา รวมถึงอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
รัฐบาล มอบกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ จัดงาน "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก" ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมทั้งสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุขและความปรองดอง พร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข และยึดหลักธรรมทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดปี ๒๕๖๒


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ