สนพ.ลำพูน รับนโยบาย มุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Base)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 16 มกราคม 2562 10:19:32 น.
กรุงเทพฯ--16 ม.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรม ได้มาตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยเน้นการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Base) ของพลตำรวจเอกอดุล แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในด้าน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) การส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ การส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง การขับเคลื่อน Safety Thailand และขยายการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ รวมถึงได้มีการติดตามแผนและผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี .พ.ศ.2562 ตลอดจนการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 พร้อมทั้งได้เข้าตรวจให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2562 ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง