ครูยุค 4.0 ใช้ระบบสารสนเทศ ยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เน้นความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข่าวทั่วไป Thursday January 24, 2019 09:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ม.ค.--สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน "วันครูกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจในการเป็นครูผู้อุทิศตน ที่อาคารเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จากคุรุสภา ระดับจังหวัด จำนวน 8 ราย และมอบเกียรติบัตรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับภูมิภาค" ประจำปี 2561 จำนวน 10 ฉบับ มอบของที่ระลึกให้กับครู ที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 จำนวน 329 ราย รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดกิจกรรม การแสดงของเด็กนักเรียน และซุ้มนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดแสดงเพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู รำลึกถึงพระคุณครู ความสำคัญของครู ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในโซนนิทรรศการที่นำมาจัดแสดง มีการนำระบบต่าง ๆ มาปรับใช้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อใช้ยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 5 ระบบสำคัญ มานำเสนอ อาทิ ระบบการจัดการเอกสารหลักฐาน ที่สามารถสืบค้นและสั่งพิมพ์ข้อมูลประวัติเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ PDF ได้ ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลประวัติลูกจ้าง ซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลในการพิจารณาเลื่อนขั้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความเป็นธรรม ระบบการออกคำสั่ง ฯ ซึ่งจะช่วยในการสร้างรูปแบบคำสั่ง ส่งออกคำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ และบัญชีแนบท้ายคำสั่งได้ หากได้รับการยืนยันความถูกต้องของคำสั่งผ่านระบบรายการต่าง ๆ จะไปต่อท้าย ก.พ.7 โดยอัตโนมัติ ระบบส่วนเพิ่มการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้เลื่อนขั้นและผู้ไม่ได้เลื่อนขั้นแต่ละระดับ รวมไปถึง ระบบส่วนเพิ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ซึ่งจะช่วยเตือนเกี่ยวกับคุณสมบัติของการขอรับพระราชทานเครื่องราช ฯ ชั้นต่าง ๆ ได้ด้วย ซึ่งระบบสำคัญทั้ง 5 นี้ จะเป็นประโยชน์ในอนาคตแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการรองรับการเชื่อมต่อระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของ กทม. รองรับการเชื่อมต่อของระบบ Big Data ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยการประเมินผ่านระบบ Online และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครด้วย.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ