ภาพข่าว: สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานโคนมแห่งชาติปี 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 14:26:48 น.
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การส่งเสริมกิจการโคนม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทรงเปิดงาน "เทศกาลโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2562 โอกาสนี้ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเฝ้าฯ รับเสด็จ ภายในบริเวณพื้นที่นิทรรศการความก้าวหน้าสหกรณ์โคนมในประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจสหกรณ์โคนม อาทิ ความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทำกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสหกรณ์โคนม ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. ในการส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งศึกษาดูงานเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยได้คัดเลือกสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด จังหวัดสระบุรี เป็นสหกรณ์นำร่องที่มีศักยภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ซึ่งจะดึงนักท่องเที่ยว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์โคนม ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของสหกรณ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง