ศรีปทุม! ม.เอกชน แห่งแรกของไทย เปิดตัว SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

ข่าวทั่วไป 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 11:15 น. —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จัดงาน SPU-PSF OPENING เปิดตัวมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

ศรีปทุม! ม.เอกชน แห่งแรกของไทย เปิดตัว SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการสอนอบ่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่อาจารย์มืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนของนักศึกษาในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป อาจารย์จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ การบูรณาการหลักสูตร ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศต่อไป

ศรีปทุม! ม.เอกชน แห่งแรกของไทย เปิดตัว SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ในฐานะรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้จัดทำเรื่องดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน Higher Education Academy อีกด้วย

ศรีปทุม! ม.เอกชน แห่งแรกของไทย เปิดตัว SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

สำหรับการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชี้แจงแนวทางการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและเล่าประสบการณ์จากโค้ช ด้านการสอน ซึ่งดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ