เนสท์เล่ ติดปีกครูรุ่นใหม่ จัดประกวดสื่อการสอนด้านโภชนาการ พร้อมเวิร์กช็อปติวเข้มนักศึกษาครู ร่วมเสริมสร้างเด็กไทยสุขภาพดี ยุค 4.0

ข่าวบันเทิง Wednesday February 13, 2019 11:55 —ThaiPR.net

เนสท์เล่ ติดปีกครูรุ่นใหม่ จัดประกวดสื่อการสอนด้านโภชนาการ พร้อมเวิร์กช็อปติวเข้มนักศึกษาครู ร่วมเสริมสร้างเด็กไทยสุขภาพดี ยุค 4.0

กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์

เนสท์เล่ ติดปีกครูรุ่นใหม่ จัดประกวดสื่อการสอนด้านโภชนาการพร้อมเวิร์กช็อปติวเข้มนักศึกษาครู ร่วมเสริมสร้างเด็กไทยสุขภาพดี ยุค 4.0
เนสท์เล่จัดโครงการประกวดสื่อการสอนเสริมสร้างโภชนาการ พร้อมติวเข้มนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์เด็กไทยยุคดิจิทัล
สื่อการเรียนการสอนที่ชนะการแข่งกันจะถูกนำไปพัฒนาใช้จริง เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ ที่ไม่จำกัดอยู่ในตำราเรียนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ครูยุคใหม่จึงต้องปรับตัวออกจากกรอบเดิมๆ เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาตลอดเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนได้ตามบริบทของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะการเรียนการสอนด้านโภชนาการ ซึ่งหากเด็กได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัย จะเป็นรากฐานไปสู่สุขภาพที่ดีของเยาวชนไทยในระยะยาว
ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา โครงการเด็กไทยสุขภาพดี โดยบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และองค์กรพันธมิตรภาครัฐ มุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนให้สามารถริเริ่มสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การเรียนรู้ด้านโภชนาการเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานสำหรับเด็ก
ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของครูรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาเยาวชนไทย โครงการเด็กไทยสุขภาพดี จึงร่วมกับวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการประกวดสื่อการสอนด้านโภชนาการ พร้อมจัดอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการ และได้รับความร่วมมือจากบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ในการร่วมอบรมวิธีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสื่อดิจิทัลด้วย iPad เพื่อจุดประกายและบ่มเพาะคลื่นลูกใหม่ให้มีความพร้อมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยในอนาคตต่อไป
อาจารย์ ดร.ศศิธร โสภารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กล่าวว่า "รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่โครงการเด็กไทยสุขภาพดีของเนสท์เล่ติดต่อเข้ามาทำโครงการประกวดสื่อการสอนด้านโภชนาการ และสนับสนุนเวิร์กช็อปด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับนักศึกษาของเรา ที่จะได้พัฒนาตนเองและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต หลักสูตรการอบรมครั้งนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้ด้านโภชนาการและการอ่านฉลาก สื่อและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AR และ HP Reveal ความรู้ทั้งหมดนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างสรรค์สื่อการสอนที่ใช้ได้จริงสำหรับเด็กนักเรียนในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความเข้าใจถึงความสำคัญของโภชนาการต่อสุขภาพ สามารถอ่านฉลากโภชนาการ และวางแผนการกินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้จากการลงมือทำจริง"
ตลอดระยะเวลากว่า 3 วันที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 กว่า 150 คน จากหลายสาขาวิชา เข้าร่วมเวิร์กชอปติวเข้มกับโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับประโยชน์มากมายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความใกล้ชิดเป็นกันเอง โดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองและนักเรียนได้ นายปารเมศ มหิเมือง นักศึกษาปีที่ 4 เอกฟิสิกส์ กล่าวว่า "ปกติผมอยากกินอะไรก็ซื้อเลย ไม่เคยอ่านฉลากก่อนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ปริมาณเท่าไหร่ ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าฉลากโภชนาการสำคัญมาก และควรกินอย่างไรถึงจะเหมาะกับตัวเรา ความรู้เหล่านี้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เวลาสอนได้ เพราะทุกวันนี้เด็กไทยกำลังประสบปัญหาด้านโภชนาการเยอะมาก"
นางสาวสิรินภา ธารัตน์ นักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป กล่าวว่า "ปกติเวลาซื้อของจะดูแค่ว่าเป็นสูตรน้ำตาลน้อยหรือไม่ เพราะน่าจะดีต่อสุขภาพมากกว่า แต่การอบรมทำให้ทราบว่าบางครั้งผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นสูตรน้ำตาลน้อยกลับมีปริมาณไขมันสูงกว่าสูตรธรรมดาเสียอีก ถ้าไม่อ่านฉลากให้ดีก่อนรับประทาน ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาว เราจึงสามารถนำความรู้จากวิทยากรไปใช้จริงได้ทั้งกับตัวเองและเด็กๆ ที่จะไปสอนในอนาคต นอกจากนั้น ในศตวรรษที่ 21 เทรนด์การเรียนรู้ของเด็กกำลังเปลี่ยนไป เด็กจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองมากกว่าการรับฟังจากคุณครูเพียงฝ่ายเดียว และเด็กสมัยนี้ก็ชอบการเรียนรู้ที่มีสื่อมากระตุ้นความสนใจในการเรียน ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในสื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและยังมีความกระชับมากขึ้น แทนที่ต้องใช้เวลาสอนในคาบเรียนหลายชั่วโมง เราสามารถนำเนื้อหาทั้งหมดมาย่อยเป็นวิดีโอได้ภายใน 5-10 นาที ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้นค่ะ"
หลังเสร็จสิ้นเวิร์กชอป นักศึกษาทั้งหมดจะจับกลุ่มรวมทีม ทีมละ 2-3 คน เพื่อคิดค้นและพัฒนาสื่อการสอนด้านโภชนาการที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะถูกนำไปทดลองใช้จริงในโรงเรียนประถมศึกษาที่ร่วมโครงการ และจะประกาศผลทีมที่ชนะเลิศในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นี้
นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า "เนสท์เล่ ดำเนินโครงการเด็กไทยสุขภาพดีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่สมดุลและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมให้กับเยาวชนไทย ด้วยการเป็นผู้ช่วยครูทั่วประเทศในการพัฒนาสื่อการสอนใหม่ๆ ที่ผ่านมามีโรงเรียนกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ ครูกว่า 7,600 คน และนักเรียนกว่า 1.67 ล้านคนได้รับประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนของโครงการเด็กไทยสุขภาพดี ในปีนี้ การจัดประกวดสื่อการสอนด้านโภชนาการร่วมกับวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญสำหรับโครงการฯ ในการเริ่มจุดประกายและขับเคลื่อนแม่พิมพ์ของชาติในอนาคตให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เยาว์วัย และร่วมมือกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการใหม่ๆ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีร่วมสมัย ในการสนับสนุนให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องโภชนาการได้อย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น และส่งต่อองค์ความรู้ด้านโภชนาการไปสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้อุดมไปด้วยประชากรที่มีสุขภาพดี"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ