กระทรวงอุตสาหกรรม โดย “ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” และ “สถาบันยานยนต์” จับมือ “บริษัท ทูฟ ซูด” สร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของอาเซียน

ข่าวยานยนต์ Tuesday February 26, 2019 14:28 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--สถาบันยานยนต์ - กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. และ สถาบันยานยนต์ พร้อมสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่แห่งแรกของอาเซียน ร่วมมือกับ บริษัท ทูฟ ซูด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบแบตเตอรี่ฯ - งบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 3,000 ตารางเมตร ภายในศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถดำเนินการได้ในปี 2563 จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงานของโลก ทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของยานยนต์เครื่องสันดาปภายในมาเป็นยานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจน ซึ่งสังเกตได้จากอัตราการเติบโตของปริมาณยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลก ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากนโยบายการสนับสนุนต่างๆ ของภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จำนวน 8 ค่ายชั้นนำ ซึ่งเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศให้ก้าวหน้า และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์โลก อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวางวิสัยทัศน์ตามเป้าหมายหลักในการเป็น "องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสู่อนาคต ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อยุคสมัย" อีกทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก่อตั้ง ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หรือ Next Generation Automotive Research Center เพื่อศึกษาและวิจัยแนวโน้มเทคโนโลยี และนวัตกรรมของยานยนต์ และขยายขีดความสามารถไปสู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง เพื่อให้ผู้รับบริการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า "แบตเตอรี่เป็นชิ้นส่วนหลักที่สำคัญอย่างยิ่งของยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งยังมีการใช้แบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย เช่น อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) เป็นต้น การนำแบตเตอรี่เข้ามาเป็นส่วนประกอบหลักในยานยนต์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งผู้ผลิตต้องสร้างความมั่นใจในเทคโนโลยีใหม่นี้ให้แก่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานสากลอย่างเข้มงวด" สำหรับประเทศไทยนั้น สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำลังเร่งดำเนินการร่างมาตรฐานแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน UNECE R100 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันยานยนต์ จึงสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือทดสอบและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งภายใน ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อก่อสร้างศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ซึ่งการทดสอบแบตเตอรี่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความจำเป็นต้องปฏิบัติการทดสอบในอาคารที่ออกแบบพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่แห่งแรกของอาเซียน ในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ มีจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2. รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในภูมิภาค 3. รองรับการทดสอบแบตเตอรี่ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล 4. คุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคจากสินค้าด้อยคุณภาพ 5. เป็นศูนย์กลางการทดสอบ วิจัยและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในภูมิภาค 6. พัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าในทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพื่อให้ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ฯ มีมาตรฐานระดับสากล สถาบันยานยนต์จึงลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันในการทดสอบและให้การรับรองมาตรฐานของแบตเตอรี่ฯ ร่วมกับ บริษัท ทูฟ ซูด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการทดสอบแบตเตอรี่ระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการทดสอบ แบตเตอรี่ฯ ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ และผู้บริโภค บริษัท ทูฟ ซูด เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการทดสอบ การตรวจสอบ และการให้การรับรองมาตรฐาน (Testing , Inspection , Certification ) ระดับโลก ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ กว่า 150 ปี ผ่านเครือข่ายสาขามากกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านยานยนต์ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแนวคิดด้านพลังงานทดแทน และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี e-Mobility บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการทดสอบแบตเตอรี่ของ TÜV SÜD AG ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ รวม 9 แห่ง ในประเทศจีน ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา สถาบันยานยนต์ และ บริษัท ทูฟ ซูด จะร่วมมือกันในการให้บริการการทดสอบแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงแบตเตอรี่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ขอบเขตในความร่วมมือการทำงานของสถาบันยานยนต์ ดังต่อไปนี้ 1. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงพนักงานทดสอบที่มีคุณสมบัติสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ และพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการทดสอบ 2. ปฏิบัติการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ 3. ปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ตามมาตรฐาน UNECE R100 4. ติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025) ขอบเขตในความร่วมมือการทำงานของ บริษัท ทูฟ ซูด ดังต่อไปนี้ 1. ให้คำแนะนำสำหรับการออกแบบ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ 2. สนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ตามวิธีการและขั้นตอนการทดสอบที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดทำรายงานการทดสอบสำหรับผู้ขอรับบริการต่างประเทศ 3. สนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ ตามมาตรฐาน UNECE R100 เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็น Technical Service 4. สนับสนุนการปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่แห่งนี้ มีงบลงทุนเบื้องต้นประมาณ 300 ล้านบาท โดยศูนย์ทดสอบดังกล่าว สร้างบนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น โซนการทดสอบสมรรถนะของแบตเตอรี่ โซนการทดสอบความปลอดภัยของแบตเตอรี่ ซึ่งจำเป็นต้องมีห้องทดสอบนิรภัยที่สามารถรองรับการลุกไหม้ หรือการระเบิดของแบตเตอรี่จากการทดสอบ นอกจากนี้ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยังมีพื้นที่รองรับการขยายขอบข่ายของการทดสอบได้ในอนาคตอีกด้วย คาดว่าศูนย์ทดสอบฯนี้ จะเปิดให้บริการในเฟสแรกภายในต้นปี พ.ศ.2563 ในการลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานร่วมกันฯ มี นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน กรรมการสถาบันยานยนต์ ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ และนายฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ Mr. Richard Hong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทูฟ ซูด อาเซียน ร่วมกล่าวแสดงความยินดี และร่วมเป็นสักขีพยาน สถาบันยานยนต์ และ บริษัท ทูฟ ซูด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ฯแห่งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ และเป็นหนึ่งในศูนย์การทดสอบแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลก เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสู่อนาคตต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ