มูลนิธิ EDF ปฐมนิเทศโครงการ “Bank on a Bright Future with HSBC” เพิ่มพูนทักษะอาชีพนักเรียนไทย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11:58:41 น.
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวยืน-ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ถ่ายภาพร่วมกับนางตวงรักษ์ รับพร (แถวยืน – ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสจัดปฐมนิเทศโครงการ "Bank on a Bright Future with HSBC" และอบรมแกนนำนักเรียนและครูเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินโครงการรวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ทางวิชาชีพจากการลงมือปฏิบัติจริง (Project-based learning) ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ (Learning by doing) และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับตลอดระยะเวลา 1 ปี จากการทำงานจริงไปต่อยอดปรับใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ โครงการ "Bank on a Bright Future with HSBC" ของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทยที่ประสานงานและดำเนินการโดยมูลนิธิ EDF เป็นโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ ทั้งเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ ทำอาหารและเบเกอรี่ ศิลปะการแสดงของท้องถิ่น หัตถกรรม การเรียนรู้การทำการตลาดผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ ให้กับนักเรียน 3,000 คน และครูจาก 30 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม สกลนคร นนทบุรี และปทุมธานี สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยปัจจุบันดูแลมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้ พัฒนาทักษะการงานอาชีพของนักเรียนและชุมชน

หน่วยงานที่สนใจทำกิจกรรมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่ 02 579 9209-11 หรืออีเมล public@edfthai.org หรือคลิกดูข้อมูลที่ www.edfthai.org EDF การทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง