วธ.ปั้นข้าราชการบรรจุใหม่ร่วมเฝ้าระวังสังคม-วัฒนธรรมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

ข่าวทั่วไป Friday March 15, 2019 15:10 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)พร้อมมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ 96 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ เมื่อเร็วๆนี้ว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ ทักษะพื้นฐานต่างๆในการปฏิบัติราชการ นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ ให้มีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดี ศรัทธาต่อการรับราชการ มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม มีทัศนคติต่อการให้บริการ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สำหรับเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองตน ครองคน ครองงาน การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เสียสละและความสามัคคี ศึกษาชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรีและสมุทรสาคร หลักคุณธรรม จรรยาและวินัยข้าราชการ ทักษะของข้าราชการในระบบราชการ 4.0 และการประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้ารับการอบรม จะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาข้างต้น โดยเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง งาน และหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ "เนื้อหาในการอบรมเป็นไปตามที่ทาง ก.พ. กำหนดอย่างครบถ้วน และยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาด้านวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่มีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณค่า มีความสำคัญต่อองค์กร ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ต้องรู้จักทำงานช่วยเหลือบูรณาการกัน และในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนผู้รับข้อมูลข่าวสารมีภูมิต้านทานน้อย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน หากปล่อยเป็นเช่นนี้จะเกิดปัญหาทางสังคมไทยตามมา ดังนั้น เราในฐานะข้าราชการยุคใหม่ต้องช่วยกันทำงานเฝ้าระวังทางสังคม วัฒนธรรม ปกป้องสถาบันทางสังคม ไม่ให้ถูกบิดเบือน สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคม"ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ