กระทรวงดิจิทัลฯ ชูผลสำเร็จโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำเทคโนโลยีสื่อสารหนุนเด็กชายขอบเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ข่าวทั่วไป 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 15:31 น. —ThaiPR.net

กระทรวงดิจิทัลฯ ชูผลสำเร็จโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำเทคโนโลยีสื่อสารหนุนเด็กชายขอบเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านวาแหมะคี หมู่ 2 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (ศูนย์เรียนรู้ชาวไทยภูเขา) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ (บ้านหม่องกั๊วะ) อำเภออุ้มผาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการสอนจนถึงระดับมัธยม ปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 410 คน

สำหรับโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล (ชายขอบ) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อสารเข้าไปช่วยเรื่องการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ ที่ผ่านมาได้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ทั้งอินเตอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ และพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เข้าไปสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กในโรงเรียนดังกล่าว ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 โรงเรียนตามเป้าหมาย พร้อมที่จะส่งมอบให้กระทรวงฯ เพื่อส่งให้หน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของโครงการนี้ พบว่า นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการปรับปรุงการเรียน จนสามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เช่น การหัดเรียนรำไทยจาก youtube ฝึกเล่นดนตรีสากล ควบคู่กับศิลปะพื้นบ้าน การอนุรักษ์วัฒนธรรม ได้แก่ เตนา หรือพิณกะเหรี่ยง ซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปประธรรม นอกจากนี้ ชุมชนยังได้รับประโยชน์อื่นๆ จากการมีอินเตอร์เน็ตใช้ และที่สำคัญที่สุดโครงการนี้ทำให้มีสัญญาณโทรศัพท์ ส่งผลต่ออนาคตการเรียนของเด็ก ทำให้พ่อแม่มั่นใจที่จะส่งลูกไปเรียนในตัวเมืองมากขึ้น เพราะสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ