วธ.เปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวทั่วไป Monday April 1, 2019 15:38 —ThaiPR.net

วธ.เปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562

กรุงเทพฯ--1 เม.ย.--สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะครู นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
ปลัดวธ. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นอเนกประการ วธ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการรักษา สืบทอด มรดกวัฒนธรรมของชาติและปกป้องเชิดชูสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ จึงจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ในการนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัด วธ. คณาจารย์ นักเรียน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
บรรยากาศภายในงานนักเรียน นักศึกษา เยาวชน เยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้าเรียนรู้กิจกรรมประจำฐาน ได้แก่ ฐานทดสอบความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรมไทย ให้เด็กฝึกทำของที่ระลึกต่างๆด้านหัตถกรรมไทย ฐานทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ ให้เด็กฝึกท่ารำ ภาษาท่าทางทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครต่างๆ ฐานทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีไทย ให้เด็กเล่นเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ ฐานเรียนรู้มารยาทไทย ฐานคัดลายมือ ให้เด็กฝึกการเขียนหนังสือให้สวยงาม และมอบรางวัลเป็นกำลังใจในการพัฒนาฝีมือและปฏิบัติต่อไป ฐานทดสอบความรู้ทางด้านโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ และฐานสาธิตการทำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ