สสส. ริเริ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับเปลี่ยนการสื่อสารครอบครัวลูกวัยรุ่น สร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผ่านโซเชียลมีเดีย

ข่าวบันเทิง 2 เมษายน พ.ศ. 2562 14:13 น. —ThaiPR.net

สสส. ริเริ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับเปลี่ยนการสื่อสารครอบครัวลูกวัยรุ่น สร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผ่านโซเชียลมีเดีย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับ Toolmorrow ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสื่อออนไลน์เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม และภาคีเครือข่าย จัดงานแถลงข่าวการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform Online ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างของสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว โดยได้กล่าวว่า "ครอบครัวเป็นเบ้าหลอมคุณค่าชีวิต และบ่มเพาะคุณลักษณะที่งดงามของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา บำบัด ฟื้นฟูในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤติที่มากระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ในยุคสังคม 4.0 สถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้สนับสนุนให้มีโครงการพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการสื่อสารของครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ผ่าน Platform Online ซึ่งมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประชาชนแก้ไขปัญหาเรื่องสัมพันธภาพในครอบครัว โดยเฉพาะในประเด็นการสื่อสารของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ซึ่งถือเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ฉะนั้นหากสัมพันธ์ภาพและการสื่อสารระหว่างกันในครอบครัวไม่ดี ก็อาจจะส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความสุขของคนในครอบครัว และชุมชน สังคมได้ ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่ ครอบครัวอบอุ่น สอดคล้องกับเป้าหมาย 10 ปีของ สสส. ที่ให้ความสำคัญแก่การเพิ่มสัดส่วนของครอบครัวอบอุ่น ครับ"

ด้าน นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส. กล่าวว่า "สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว และเพจ Toolmorrow ได้เริ่มพัฒนาแนวคิดในการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นตัวช่วยครอบครัวยุคใหม่ตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และเตรียมงานจนพร้อมที่จะเผย แพร่สู่ครอบครัวที่สนใจ โดยได้จัดทำเป็นรูปแบบรายการทีวีออนไลน์ชื่อว่า "รอลูกเลิกเรียน" (Afterschool) มีจำนวน 10 ตอนๆละ 15 นาที โดยสร้างสรรค์เป็นรายการครอบครัว ที่สนุกสนาน น่าสนใจ และมีสาระสอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่อยากเพิ่มทักษะการสื่อสารกับลูกวัยรุ่น โดยเผยแพร่ทางช่องทางสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook, Line และเว็บไซต์ www.afterschoolonline.tv ทำให้กลุ่มเป้าหมายคือครอบครัวได้ติดตามดู และรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ซึ่งผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ นี้นอกจากการมีสื่อออนไลน์ที่เสมือนเป็นห้องเรียนพ่อแม่ยุค 4.0 แล้วเราคาดว่าจะมี ผู้เข้าชมซึ่งเป็นผู้ปกครองใน

ครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเช็คลิสต์ครอบครัวอบอุ่นใน quiz.afterschoolonline.tv อย่างน้อย 1,500 ราย มีครอบครัวจำนวนอย่างน้อย 100 ครอบครัว เข้ามาใช้บริการเข้าร่วมกลุ่ม self-help ออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Line กลุ่ม เพื่อร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน 10 ประเด็น โดยทีมงานคัดเลือกพ่อแม่ที่ประสบปัญหาต่างๆ กันมาทั้งหมด 10 ครอบครัว เพื่อมาเข้าร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพใน 10 ประเด็นที่เราพบจากการสำรวจว่า เป็นเรื่องที่ผู้ปกครองมักกังวลมากที่สุดคือเรื่อง 1.เพื่อน , 2.แฟน, 3.การเรียน, 4.อนาคต, 5.ความไม่มั่นใจในตัวเองของลูก, 6.การช่วยงานบ้าน, 7.การตั้งเงื่อนไขเพื่อขอของรางวัล, 8.การติดมือถือหรือติดเกมส์, 9.การใช้เงิน และ 10.พฤติกรรมทั่วๆไป ทั้งนี้ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาการสื่อสารภายในครอบครัว และรู้ถึงวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และลองปฏิบัติจริงๆจนสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นใกล้ชิดในครอบครัว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้วัยรุ่นเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ"

นายสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ และผู้ก่อตั้งและผู้บริหารงาน เพจ Toolmorrow ได้กล่าวว่า "นวัตกรรมการสื่อสารผ่าน Platform Online เป็นกระบวนการการพัฒนาทักษะการสื่อสารในครอบครัว เมื่อคนดูรายการจบแล้ว มีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น สามารถเข้ามาทำแบบทดสอบความสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารของครอบครัวที่ quiz.afterschoolonline.tv โดยแบ่งผลการประเมิน ได้แก่ 1.สถานะครอบครัวเป็นครอบครัวที่ไม่มีปัญหาทักษะการสื่อสาร ผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ระบบจะส่งต่อให้ผู้ประเมินได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับลูกหลาน 10 เทคนิค ที่ควรใช้ในชีวิตประจำวันผ่านวีดีโอคลิปใน www.afterschoolonline.tv และ 2.สถานะครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีปัญหาด้านทักษะการสื่อสาร ทางโครงการฯ จะแบ่งการทำงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ประเมินไม่สนใจร่วมกระบวนการ ระบบจะส่งต่อไปให้ผู้ประเมินได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น 10 เทคนิคที่ควรใช้ในชีวิตประจำวันผ่านวีดีโอคลิปในเว็บไซต์ www.afterschooolonline.tv เพื่อเสริมทักษะและทบทวนตนเองในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่น 2) ผู้ประเมินต้องการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ผู้ประเมินมีปัญหาที่ลึกและยากเกินกว่าที่ทีมงานจะแก้ไขหรือช่วยเหลือได้ ระบบจะส่งต่อไปที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและภาคีผู้ เชี่ยวชาญในเครือข่ายของ สสส. เพื่อรับการแนะนำเฉพาะราย และ 3) ผู้ประเมินเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทีมงานมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือได้ ทีมงาน Toolmorrow และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จะคัดกรองคนให้เหลือกลุ่มละ 10 คน และนำกลุ่มคนเหล่านี้ไปอยู่ในกรุ๊ปไลน์ Self-help group (กลุ่มพัฒนาศักยภาพการสื่อสารในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น ซึ่งจะมีผู้ปกครองที่ผ่านการคัดเลือกมาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อ สารในกลุ่ม) รวมทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยจะมีที่ปรึกษาคือ กลุ่มพ่อแม่ 2-4 คน ที่ผ่านการอบรมแล้ว มาคอยเป็นพี่เลี้ยง รวมถึงทีมงานของ Toolmorrow และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว โดยทีมงานจะสอนทักษะในการสื่อสารกับลูกหลานวัยรุ่นพร้อมกับให้การบ้าน และช่วยให้คำปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารกับลูกให้ดีขึ้นเป็นระยะเวลา 2 อาทิตย์ แล้วจะทำการวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ"

ด้าน พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณ สุข ได้กล่าวว่า "สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้ทำการศึกษาถึงศักยภาพการสื่อสารของผู้ ปกครองที่มีลูกหลานวัยรุ่น จนได้เทคนิคการสื่อสารเพื่อนำมาปรับใช้กับ Platform Online ผ่านเนื้อหาในรายการทีวีออนไลน์ ซึ่งจะประกอบด้วย อาทิ I Message, คำชม, การสะท้อนความรู้สึก, การลงโทษ, การให้รางวัล, การตั้งกฎเกณฑ์, การให้คำปรึกษา, การจัดการกับพฤติกรรมวัยรุ่น ฯลฯ ซึ่งคาดว่าเทคนิคดังกล่าว จะสามารถนำมาปรับใช้กับครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี"

โดยรายการทีวีออนไลน์ "รอลูกเลิกเรียน" (After School) จะเริ่มออกอากาศตอนแรก ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ชื่อตอน "เมื่อลูกไม่มั่นใจในตัวเอง" เนื้อหารายการจะนำเสนอเรื่องจากประสบการณ์จริงจากครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นและประสบปัญหาเรื่องความไม่มั่นใจ และขาดทักษะทางสังคม จนกลายเป็นปัญหาการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก และผู้ชมจะได้ร่วมเรียนรู้ หรือนำทักษะที่ได้แนะนำในรายการไปใช้ ภายใต้การแนะนำจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ซึ่งทักษะในตอนนี้จะประกอบด้วย 1) การจัดการอารมณ์และความรู้สึก 2) การให้คำชม 3) การสะท้อนความรู้สึก และ 4) ทักษะทางสังคม มาร่วมทดลองแก้ปัญหาเรื่องเมื่อลูกไม่มั่นใจในตัวเองกันได้ในรายการ

สำหรับผู้ที่สนใจในโครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารผ่าน Platform Online ของผู้ปกครองในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างเรื่องสัมพันธภาพและการสื่อสารในครอบครัว ผ่านรายการทีวีออนไลน์ "รอลูกเลิกเรียน" (After School) จะสามารถติดตามผ่านช่องทาง Facebook : Toolmorrow และในเว็บไซต์ของ www.afterschoolonline.tv สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน In box ของ Facebook : Toolmorrow และ www.afterschoolonline.tv ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ