องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข่าวทั่วไป 5 เมษายน พ.ศ. 2562 15:51 น. —ThaiPR.net

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานการบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย ร่วมกันจัดขึ้น และได้นำเสนอแบบจำลอง "การบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาพื้นที่ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา ตามแนวพระราโชบาย ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ หมื่นไวยโมเดล เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปติดตามปฏิบัติจริง เป็นการพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนตามความต้องการของท้องถิ่น ครอบคลุม 4 ประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำวิจัยศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พบว่ามีศักยภาพดีในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะอุโบสถกลางน้ำอายุ 300 ปี วัดหมื่นไวย มีการพัฒนาออกแบบการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชนบทในชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมร้านค้าชุมชนจาก 9 ชุมชนที่นำมาจัดแสดงและพบปะประชาชน

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากนั้นได้เดินทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้น้อมนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ได้กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาเกี่ยวกับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่เป้าหมาย

โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับภาคีในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งท้องถิ่นนำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมตามพระราโชบาย ซึ่งจะสามารถประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ