มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ผนึกพลังภาครัฐและชุมชนจัดเวิร์คชอปลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในโครงการ 'กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ’

ข่าวเศรษฐกิจ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 15:44 น. —ThaiPR.net

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย  ผนึกพลังภาครัฐและชุมชนจัดเวิร์คชอปลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในโครงการ 'กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ’

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ หรือ มปอ. จับมือ จ.เชียงราย ลงพื้นที่ชุมชนในเขต อ.เมือง และชุมชนบ้านดู่ ร่วมเฟ้นหาแนวทางลดอุบัติเหตุจากการ "เมาแล้วขับ" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ต่อยอดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของคนในชุมชนให้ดื่มอย่างรับผิดชอบ และสามารถสร้างมาตรการที่ชุมชนยอมรับร่วมกันอันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความสมัครใจ ประกาศพร้อมเดินหน้าเต็มที่เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ 'กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ' เปิดเผยว่า ทางมูลนิธิฯ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการดื่มโดยขาดความรับผิดชอบในพื้นที่ จ.เชียงราย สำหรับการดำเนินงานโครงการในปีนี้ ถือเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ที่ทาง มปอ. เดินหน้าและมุ่งมั่นดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อันมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับ โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มูลนิธิฯ ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชนจะสามารถผลักดันให้โครงการบรรลุยังเป้าประสงค์ได้ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ ร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง จะทำให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับลดลงไปได้

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย  ผนึกพลังภาครัฐและชุมชนจัดเวิร์คชอปลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในโครงการ 'กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ’

"ทางมูลนิธิฯ ได้ใช้กลยุทธ์ในการระดมความคิดเห็นร่วมกับชุมชนโดยการขัดอบรมให้ความรู้แก่เหล่าผู้นำชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจาก จ.เชียงราย เพื่อเป้นกลไกเชื่อมโยงไปสู่แกนนำชุมชนให้ได้เรียนรู้กลยุทธ์ในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุอันเกิดจากการดื่มโดยขาดความรับผิดชอบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้" นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าว

สำหรับมาตรการที่ชุมชนได้สร้างสรรค์ เพื่อนำมาใช้รณรงค์การเกิดอุบัติเหตุอันมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับนั้น จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 คือการรณรงค์ก่อนเข้าสู่เทศกาลด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกันของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเมาแล้วขับผ่านกิจกรรม ที่ทำร่วมกันของคนในชุมชน

มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) ลงพื้นที่ จ.เชียงราย  ผนึกพลังภาครัฐและชุมชนจัดเวิร์คชอปลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ในโครงการ 'กลับบ้านปลอดภัย คนไทยเมาไม่ขับ’

ขั้นตอนที่ 2 คือการดำเนินการในช่วงเทศกาล ด้วยการจัดตั้งจุดตรวจในพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องปรามและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เบื้องต้น หากพบว่าเกิน อัตราที่กฎหมายกำหนด ก็จะให้หยุดพักก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ หากยังฝืนขับขี่ยานพาหนะต่อไป ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ผลอย่างมาก

ด้านนายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงราย กล่าวว่า การเมาแล้วขับถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง การร่วมมือกับทาง มปอ. ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความตื่นตัว ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สร้างมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อป้องปรามและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนอันมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยที่ผ่านมาถือได้ว่าการดึงผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมวางมาตรการป้องกัน สามารถลดปริมาณอุบัติเหตุได้อย่างดีเยี่ยม และยังสร้างความตระหนักด้านการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน โดยทาง ปภ. วางแผนจะขยายผลโครงการไปสู่การรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อเนื่องในอนาคตด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ