รัฐมนตรีเกษตรฯ ชูต้นแบบนำร่องวิสาหกิจแปลงใหญ่ประสบผลสำเร็จ มุ่งปฏิรูปภาคเกษตร ช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Friday April 19, 2019 14:44 —ThaiPR.net

รัฐมนตรีเกษตรฯ ชูต้นแบบนำร่องวิสาหกิจแปลงใหญ่ประสบผลสำเร็จ มุ่งปฏิรูปภาคเกษตร ช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการค้าครบวงจร ระหว่างสหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด และสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด ณ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายดำเนินการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต และพัฒนาระบบการเกษตรของไทย ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องนโยบายดังกล่าว มี วัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่โครงการ เนื้อที่ประมาณ 1,160 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 972 ไร่ คาบเกี่ยวกับจังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ 88 ไร่ โดยที่ดินดังกล่าวได้มาจากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
โดยโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการโดยออกแบบวางผังพื้นที่โครงการเนื้อที่ประมาณ1,160 ไร่ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้ว จำนวน 114 ราย จากเป้าหมายจำนวน 121 ราย
มีการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ระยะยาวเพื่อเป็นรายได้หลักและเงินออมของครอบครัว อาทิ การปลูกกล้วยหอมทองโดยใช้ตลาดนำการผลิต เป็นทางเลือกของเกษตรกรในการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ซึ่งได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด โดยยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 786 ไร่ ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ยกเว้นค่าเช่าเป็นเวลา 3 ปี
"โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และยังช่วยให้เกษตรกรยากจนผู้ไร้ที่ดินทำกิน ได้มีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ โดยในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ มีนโยบายดำเนินการโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) ภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต และพัฒนาระบบการเกษตรของไทย ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องนโยบายดังกล่าว ถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งความตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตกล้วยหอมที่มีคุณภาพ และปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด และขอให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรไทรทอง จำกัด จำนวน 114 ครัวเรือน ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงก็มาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทำให้โครงการฯ มีความก้าวหน้า มีผลสัมฤทธิ์เกิดประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรต่อไป" นายกฤษฎา กล่าว.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ