ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 22/04/2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 เมษายน 2562 09:53:55 น.
กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการนี้ ได้หารือข้อราชการกับนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และประชุมร่วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลัง ได้แก่ โครงการ National e-Payment ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ร้านธงฟ้าประชารัฐ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำลาด ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการ XYZ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง