คหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สอนวิชาชีพด้านอาหาร แก่ผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมการมีงานทำหลังการพ้นโทษ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 เมษายน 2562 13:40:03 น.
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพด้านการประกอบอาหารเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ต้องขังหญิง ทัณฑสถานหญิงกลาง ในหลักสูตรอาหารว่าง (เบเกอรี่) และอาหารนานาชาติ

เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารไทย พัฒนาวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมการมีงานทำ สามารถพึ่งพาตัวเอง สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพได้ภายหลังการพ้นโทษ

โดยหลักสูตรอาหารว่าง ผศ.เชาวลิต อุปฐาก และอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ เป็นวิทยากรฝึกอบรม และอาหารนานาชาติ ผศ.ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และ อาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร เป็นวิทยากรฝึกอบรม อีกทั้งยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง