เอสซีจี จัดกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” จ.ตรัง ผนึกพลังเครือข่ายและจิตอาสา ปลูกหญ้าทะเลและป่าโกงกาง ช่วยลดโลกร้อนสาเหตุหลักของภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป 24 เมษายน พ.ศ. 2562 15:24 น. —ThaiPR.net

เอสซีจี จัดกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” จ.ตรัง ผนึกพลังเครือข่ายและจิตอาสา ปลูกหญ้าทะเลและป่าโกงกาง  ช่วยลดโลกร้อนสาเหตุหลักของภัยแล้ง

เอสซีจี โดย นายศาณิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการ-ธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร่วมกับ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ภาคีเครือข่าย และจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" จ.ตรัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เฉลิมราชย์ราชา"

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการปลูกหญ้าทะเลและป่าโกงกางในพื้นที่ชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง รวม 15 ไร่ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง พร้อมวางบ้านปลาสำหรับเป็นแหล่งอนุบาลสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยตั้งเป้าวางให้ครบ 400 หลังในปี 2562 ควบคู่การจัดการขยะชุมชนชายฝั่ง เพื่อดูแลรักษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอย่างครบวงจรและยั่งยืน

เอสซีจี จัดกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” จ.ตรัง ผนึกพลังเครือข่ายและจิตอาสา ปลูกหญ้าทะเลและป่าโกงกาง  ช่วยลดโลกร้อนสาเหตุหลักของภัยแล้ง

สำหรับพื้นที่จังหวัดตรัง เอสซีจีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเครือข่ายจิตอาสา ปลูกต้นไม้จาก ภูผาสู่มหานที ภายใต้กิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" จ.ตรัง ด้วยการปลูกหญ้าทะเล 2,000 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ และปลูกป่าโกงกางอีก 300 ต้น ในพื้นที่ 2 ไร่ ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จากเดิมที่ได้ร่วมกับชุมชนตั้งแต่ปี 2559 ในการปลูกหญ้าทะเลไปแล้วกว่า 14,000 ต้น ในพื้นที่ 15 ไร่ และปลูกป่าชายเลนไปแล้วกว่า 1,400 ต้น ในพื้นที่ 15 ไร่ โดยใช้พันธุ์หญ้าทะเลจากการเพาะพันธุ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชัง บ้านพรุจูด อ.สิเกา จ.ตรัง และในปี 2562 นี้ เมื่อชุมชนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของพันธุ์หญ้าทะเลและป่าโกงกาง จึงเริ่มเพาะพันธุ์ขึ้นเองจากภูมิปัญญาชุมชน ผนวกกับองค์ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาดูงานที่มูลนิธิอันดามัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด อ.สิเกา จ.ตรัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เอสซีจี จัดกิจกรรม “เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” จ.ตรัง ผนึกพลังเครือข่ายและจิตอาสา ปลูกหญ้าทะเลและป่าโกงกาง  ช่วยลดโลกร้อนสาเหตุหลักของภัยแล้ง

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้ร่วมกับชุมชนบ้านมดตะนอย และหน่วยงานจากภาครัฐ ดูแลระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ด้วยการวางบ้านปลาที่หล่อขึ้นจากนวัตกรรมปูนเอสซีจี (ปูนคนใต้) ที่มีคุณสมบัติแข็งแรง และทนต่อซัลเฟตและคลอไรด์จากน้ำทะเล เพิ่มอีก 20 หลัง จากเดิมที่วางไปแล้วจำนวน 320 หลัง ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อใช้เป็นแหล่งอนุบาลสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล โดยมีภาคการศึกษาเป็นเครือข่ายที่จะช่วยวัดผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ชายฝั่งอย่างยั่งยืน เอสซีจี ยังคงมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญ พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เฉลิมราชย์ราชา" ผ่านการดำเนิน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง" กิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ" และกิจกรรม "เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชทั่วไทย" เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การผลักดันสังคม และชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความยั่งยืน และสร้างโลกที่น่าอยู่สำหรับ คนรุ่นต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ