ภาพข่าว: คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 10:27:21 น.
กรุงเทพฯ--26 เม.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.สุดาทิพย์ ประพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ดร.อภิญญา มาโนชญ์ภิญโญ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมพูดคุยกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมาลายา และคณะ Arts and Social Science เรื่องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการจัด mobilty program การต่อ MOU การสนับสนุนการฝึกงานและสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนโอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง