เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ข่าวทั่วไป 26 เมษายน พ.ศ. 2562 14:44 น. —ThaiPR.net

สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 เรื่อง "การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการวิจัยและทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นฐานความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและนิสิตนักศึกษา ร่วมส่งบทความ เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ ดังกล่าว โดยเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 1.การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย 2.กลุ่มอิทธิพลในการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 3.กลไกและมาตรการป้องกันการทุจริต 4.สภาวการณ์การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

สำหรับองค์ประกอบและรูปแบบบทความ ประกอบด้วย 1.ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบุหน่วยงานที่สังกัด สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address) 3.บทคัดย่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 10 – 15 บรรทัด 4.บทความ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (กระดาษ A4) 5.ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ตัวอักษร 6.การอ้างอิงใช้รูปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 6 (สืบค้นได้จากเว็บไซด์ http://www.apa.org/)

ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทางไปรษณีย์ถึงสำนักวิจัย และบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือทาง E-mail nacc.conference62@gmail.com โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงานในรูปแบบ MS Word หรือทางเว็บไซด์ www.nacc.go.th/nacc_conference2019 โดยจะต้องแนบไฟล์ข้อมูลผลงาน ในรูปแบบ MS Word ทั้งนี้ ผลงานใดที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของผลงานจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับชาติดังกล่าวและจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index: TCI) กลุ่มที่ 2 (Tier 2)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. 0 2528 4800 ต่อ 5814 หรือเว็บไซด์ www.nacc.go.th/nacc_conference2019 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซด์ดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ