นายกฯ นั่งหัวโต๊ะคณะกรรมการ อีอีซี ย้ำพัฒนากำลังคนดิจิทัลสำคัญ สั่งยกระดับแรงงานไทยทุกระดับ รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต นำร่องอีอีซี โมเดล ชี้หากได้ผล ขยายไปยังทุกเขตทั่วประเทศ

ข่าวเทคโนโลยี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:48 น. —ThaiPR.net

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะคณะกรรมการ อีอีซี ย้ำพัฒนากำลังคนดิจิทัลสำคัญ สั่งยกระดับแรงงานไทยทุกระดับ รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต นำร่องอีอีซี โมเดล ชี้หากได้ผล ขยายไปยังทุกเขตทั่วประเทศ

ที่ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 4/2562 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการฯ ดีป้า นำเสนอวาระเรื่องการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำประเด็นการพัฒนากำลังคนเป็นเรื่องสำคัญของประเทศไม่เพียงเฉพาะในพื้นที่อีอีซี เท่านั้น โดยให้เร่งจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งเรื่องการคาดประมาณความต้องการกำลังคนดิจิทัลที่ต้องตรงกับความต้องการจริง การยกระดับแรงงานไทยในทุกระดับ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ทั้งกลุ่ม new skill, upskill และ reskill โดยควรคิดให้ครอบคลุมทั้ง value chain ไม่เพียงหลักสูตร แต่ต้องคิดไปจนถึงรายได้และ career ของกลุ่มกำลังคนเหล่านี้ด้วย และนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ต่อไป หาก อีอีซี โมเดลได้ผล ก็ให้ขยายผลไปยังทุกเขตเศรษฐกิจทั่วประเทศ

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะคณะกรรมการ อีอีซี ย้ำพัฒนากำลังคนดิจิทัลสำคัญ สั่งยกระดับแรงงานไทยทุกระดับ รองรับอุตสาหกรรมในอนาคต นำร่องอีอีซี โมเดล ชี้หากได้ผล ขยายไปยังทุกเขตทั่วประเทศ

ขณะที่รองนายกฯ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เห็นว่าภาคเอกชนเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศ รัฐบาลมีนโยบายที่กระตุ้นทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนด้านงบประมาณและเรื่องสิทธิประโยชน์ ก็ให้สำนักงบประมาณและ BOI จัดลำดับความสำคัญ หากหน่วยงานใดที่พัฒนาทักษะได้ตรงความต้องการก็ให้การอนุมัติเป็นลำดับต้นๆ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ