รมช.กษ.เปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข่าวทั่วไป Tuesday May 14, 2019 09:31 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ และมอบตุงชัยเกษตรกรรมยั่งยืนแก่ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน พิจารณามติร่วมกันในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงการพัฒนามติสู่แนวทางการปฏิบัติทั้งระดับพื้นที่และระดับนโยบายสาธารณะ อาทิ 1.การแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในดิน น้ำ อาหาร 2.การสร้างระบบตลาดเกษตรกรรมยั่งยืน 3.การแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นและหมอกควัน 4.การสร้างกลไกความร่วมมือทุกภาคี 5.การหนุนเสริมคนรุ่นใหม่ และ6.สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับ นายวีรยุทธ บุญมี ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน มีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม(เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือ) องค์กรพัฒนาเอกชน(มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ) ผู้แทนสถาบันการศึกษา(มหาวิทยาลัยแม่โจ้) สภาเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคศาสนา(เจ้าคณะจังหวัดลำพูน) ผู้แทนเกษตรกร (ปราชญ์ชาวบ้าน,เกษตรกรรุ่นใหม่) ผู้แทนสื่อมวลชน รวม 300 ราย เข้าร่วมงาน ภายในงาน ได้กล่าวสัมโมทนียกถา โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน การชี้แจงความเข้าใจการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินแห่งประเทศไทย (Thai Soil Partnership : TSP) เป็นกลไกหนุนเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนทุกมิติ(นำร่องพื้นที่ภาคเหนือ) โดยนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นายอุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน การแบ่งกลุ่มย่อยพิจารณามติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน(ดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม ผลผลิตการเกษตร) การน้อมนำแนวพระราชดำริมาแก้ไขปัญหา การจัดเวทีเสวนา "กฎหมายเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและความปลอดภัยของอาหาร ความท้าทายและการขับเคลื่อน" มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ โดย นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ การจัดเวทีเสวนา"การพัฒนาประเด็นมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ" โดย ผู้แทนภาคีเครือข่าย 7 ภาคี นายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ดำเนินรายการ โดย พระครูพิพิธ สุตาทร (พระอาจารย์ ดร.มหาบุญช่วย สิรินธโร) และการแถลงข่าวมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน แสดงความร่วมมือ 7 ภาคี ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนภาคเหนือ ผนึกกำลัง 7 ภาคี สร้างแผ่นดินไร้สารพิษ ผลิตอาหารอินทรีย์ครบวงจร เป็นต้น โอกาสนี้ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข) นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจิรวัฒน์ เสมาทอง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน และนางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ ส.ป.ก. ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานการแถลงมติสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ