จัดกลุ่มย่อยชี้แจงงานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนระนอง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 17:15:45 น.
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดระนอง ซึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจะต้องจัดให้มีการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่าง ๆ อาทิ แนวคิดการออกแบบรูปแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำและผลการออกแบบขั้นต้น รวมทั้งเป้าหมายรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ปรึกษาจะได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ประชุมไปประกอบการปรับปรุงรูปแบบองค์ประกอบของโครงการให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชน

"โดยจะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 3 เวที ดังนี้ เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง, เวทีที่ 2 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และ เวทีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง"

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ::
กลุ่มงานวิชาการผังเมือง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
โทร. 077-810 986 โทรสาร 077-810 986
หรือ ฝ่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ของโครงการ ฯ
โทร. 02-513 8891 - 4 โทรสาร 02-513 8268
เบอร์โทร. 064-630 5477, 081-964 5202 และ Email; nvirayuth@gmail.com
ข่าวที่เกี่ยวข้อง