ส่งผลงานเข้าร่วมวิชาการด้านวนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 09:34:53 น.
กรุงเทพฯ--15 พ.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พร้อมหน่วยงานภาครัฐ 3 แห่ง ประกอบด้วย ,
กรมป่าไม้ , กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .... ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จัดส่งงานผลงานทางวิชาการ สาขาวิชาต่างๆ ด้านวนศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่ช่วยทำให้การจัดการป่าไม้ของประเทศไทย ได้พัฒนาและเป็นสากล เข้าร่วมแสดง
ภายในงาน "การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 62" ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562
ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ สนใจสามารถจัดส่งบทความฯ http: www.conference.forest.ku.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่...ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2561 4761 , 0-2942-8899
ข่าวที่เกี่ยวข้อง