“รมช.วิวัฒน์” เปิด“มหกรรมรวมพลเกษตรกรรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ ชูนวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค

ข่าวทั่วไป Wednesday May 22, 2019 14:50 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 พ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 : "นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค" ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ว่า ปัจจุบันทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยต่างให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหาร และตระหนักถึงปัญหาความอดอยากหิวโหย เนื่องจากอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพ แม้ไทยจะเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งในภาพรวมจะสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอ แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยยังต้องพึ่งพาการส่งออก และคนไทยส่วนหนึ่งยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้อดอยาก ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกันสนับสนุนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลิตอาหารสำหรับการบริโภคของประชาชน โดยรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่งเสริมการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่และปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยบนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่ม สถาบัน หรือเครือข่ายเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มที่มีพลังในการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต หากได้มีการรวมตัวสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และผู้บริโภค จะทำให้การเกษตรไทยได้รับการพัฒนาก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม มีความมั่นคงและเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (YSF) และภาคธุรกิจเอกชน จึงได้จัดงาน"มหกรรมรวมพลผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 : "นวัตกรรมอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืนของดี 4 ภาค" ขึ้นระหว่างวันที่ 21 -23 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำเสนอผลงานของเครือข่าย Young Smart Farmer ทายาทเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ชุมชนอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่าย แสดงนวัตกรรม และผลผลิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดทั้งเป็นเวทีในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาคชุมชน ประชาชน รัฐ และเอกชน ในการแสดงเจตจำนงร่วมมือกันดำเนินการทุกขั้นตอนของการพัฒนาอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการผลิต และการตลาดอาหารปลอดภัย เพื่อขยายโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งผลิต และแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน สำหรับการจัดงานมหกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน การบรรยายสาธิตแลกเปลี่ยนและwork shop ของผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โรงเรียนอาหารปลอดภัย การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร และการบริการตรวจสารเคมีในเลือดแก่ผู้มาร่วมงานโดยกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ