กรมการค้าภายใน เตรียมปรับโฉมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ดึงผู้ประกอบการทุกศูนย์หารือร่วมปรับภาพลักษณ์ใหม่ พร้อมติดอาวุธการตลาด

ข่าวทั่วไป 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 10:56 น. —ThaiPR.net

กรมการค้าภายใน เดินหน้าโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกรและมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด พร้อมดึงผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ คาดแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ นี้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มศักยภาพศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงบทบาทความสำคัญ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ ให้สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกร และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อม ซึ่ง Farm.Outlet.ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นช่องทางการตลาด จุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกรในการนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปวางจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่ายผลผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดความยั่งยืนในอาชีพ ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ของ Farm Outlet ให้มีความโดดเด่น ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน "เราจะรีแบรนด์ดิ้ง Farm Outlet เพื่อตอกย้ำแบรนด์เดิมด้วยอัตลักษณ์ที่ทันสมัยขึ้น ซึ่งเราได้เชิญทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และสื่อสารด้านการตลาดเข้ามาช่วย เนื่องจาก Farm Outlet จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ นับถึงปัจจุบันก็มีอายุ ๑๐ ปีแล้ว ซึ่งบางศูนย์ยังไม่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้ทันสมัย บางศูนย์ยังขาดจุดดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และบางศูนย์การบริหารจัดการศูนย์ฯ ยังไม่เป็นระบบและ ไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง และที่สำคัญพบว่าปัจจุบันเกษตรกรและผู้บริโภคยังมีความสับสนและไม่เข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของ Farm Outlet"นายวิชัย กล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวนี้จะเริ่มตั้งแต่การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ Farm Outlet อาทิ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ Farm Outlet และตัวแทนผู้ประกอบการ Farm Outlet รวมไปถึงความคิดเห็นของตัวแทนผู้บริโภคที่มีประสบการณ์การซื้อผลิตภัณฑ์ของ Farm Outlet ในพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๓๔ ศูนย์ รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ราย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาวิเคราะห์ภาพลักษณ์เดิมโดยรวม และเป็นแนวทางในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส ๓ นี้ ซึ่งหลังจากได้ภาพลักษณ์ใหม่แล้วจะมีการจัดถ่ายทอดและให้ความรู้เรื่องภาพลักษณ์ใหม่ของศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการศูนย์ Farm Outlet และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กรมการค้าภายในได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๖๓ แห่ง ใน ๓๗ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ