มกอช. เตรียมพร้อมบุคลลากร ลุยงานปี 63

ข่าวทั่วไป Thursday June 6, 2019 16:36 —ThaiPR.net

มกอช. เตรียมพร้อมบุคลลากร ลุยงานปี 63

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดสัมมนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้บุคลากรของ มกอช. ได้รับทราบถึงแนวนโยบายที่จะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวหลังจากเปิดการสัมมนาว่า มกอช. จัดสัมมนาสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของ มกอช.ได้รับทราบถึงแนวนโยบายที่จะใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและการปรับปรุงงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทบทวนแผนการปฏิบัติงานของ มกอช. และจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของ มกอช. สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการบริหารงานและงบประมาณในภาพรวมของ มกอช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
เลขาธิการกล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยกำหนดเป้าหมายและทิศทางการทำงานให้ชัดเจน เพื่อตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของเกษตรกร และประชาชน รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้บรรลุผล ดังนั้นสัมมนาประจำปี 2563 ของ มกอช. ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด มกอช. ร่วมกันระดมสมอง และนำข้อคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของผู้บริหารและที่ปรึกษา นำไปปรับปรุง ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเสนอแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563
ทั้งนี้ มกอช. เป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนด ตรวจสอบรับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงผู้บริโภค โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเจรจาแก้ไขปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิค เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก เลขาธิการกล่าว...


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ