คปก. ไฟเขียว ส.ป.ก. ใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พื้นที่เกษตรกรรมเข้มข้น เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำผิดต่อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข่าวทั่วไป Friday June 7, 2019 10:18 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า ที่ประชุม คปก. ได้เห็นชอบในหลักการนำเรื่องการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน ๒๐๖-๑-๕๗.๖ ไร่ ของกรมขนส่งทางบก เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย สำหรับรองรับการค้าและการขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) เชื่อมโยงไทย ลาว และภาคตะวันตกของจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ตามยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่ คปก. จะให้ความยินยอมหรืออนุญาตตามกฎกระทรวงต่อไป พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ ส.ป.ก. เพิ่มความเข้มข้นในการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการนำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาบังคับใช้คู่ขนานไปกับการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน และการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำผิดต่อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก. จะได้เร่งดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเป็นกลไกในการพิจารณากลั่นกรองแนวทางการฟ้องคดีตามความผิดมูลฐาน มาตรา 3 (15) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พื้นที่สปกสี่สิบกว่าล้านไร่ จะต้องเป็นที่ดินที่อุดมสูรณ์ให้ได้ ป่าต้องสมบูรณ์ เป็นระบบเขตกรรม ถ้าป่าสมูณณ์มีระบบน้ำสมบูรณ์ นอกจากนี้ คปก. ยังได้อนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อการศาสนาและการศึกษาแก่ 1) วัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง 2) วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 3) วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อใช้ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม พุทธสถาน รวมถึงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน และ 4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยสุขภาพช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเห็นชอบการขออนุมัติไม่ประสงค์จะนำที่สาธารณประโยชน์มาดำเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดไปเพื่อให้หน่วยราชการอื่นนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแวงใหญ่ จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ 5-0-00 ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 752-0-57.40 ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ม่อนไม้ซาง จ.อุตรดิตถ์ เนื้อที่ 90-3-20.4 ไร่ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โนนแค จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ 146-0-61 ไร่

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ