กรม สบส.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ การประพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ

ข่าวทั่วไป 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:37 น. —ThaiPR.net

กรม สบส.จัดประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ การประพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงาน (Retreat) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2560 – 2569) และอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านวิชาการและงานวิจัย และด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการบริการแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ