สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินการจัดงานและจัดการเสวนา “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” ในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019) ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:01 น. —ThaiPR.net

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินการจัดงานและจัดการเสวนา “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” ในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019) ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยได้มอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลัก และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นเลขานุการในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2562 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมฯ โดยพลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ กล่าวรายงาน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการฝึกซ้อมฯ และมีคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมการฝึกซ้อม และมีผู้แทนหน่วยงานด้านการบินจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าร่วมสังเกตการณ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 การสัมมนาบูรณาการ และการทบทวนหลังการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลลัพธ์ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยมาพัฒนาและปรับปรุงแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ศักยภาพและขีดความสามารถในการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยจากอากาศยานและเรือที่ประสบเหตุ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินการจัดงานและจัดการเสวนา “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” ในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019) ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

ในโอกาสนี้ สถาบันการบินพลเรือนร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และจัดทำการประเมินการจัดงาน การฝึกอบรมและการซ้อม และจัดการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ "อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบิน กัปตันสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย, นายถวัลย์ เทียนทอง กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอากาศยาน สายการบินไทยไลออนแอร์, นาวาอากาศเอกชาตินนท์ สท้านผไท รองเสนาธิการ กรมควบคุมการปฎิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ, นายเถลิงศักดิ์ ผาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศ เขตสนามบินกรุงเทพ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และนางสาวนิลุบล สำลี หัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย และเป็นผู้ร้องเพลงคนหน้าเย็นที่เป็นห่วงเธอ โดยนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้ดำเนินรายการ

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินการจัดงานและจัดการเสวนา “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” ในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019) ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

จากนั้นได้รับเกียรติจาก ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน และรักษาการ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้จับรางวัลให้กับเยาวชนผู้โชคดี 2 รางวัล เพื่อเข้าร่วมโครงการสานฝันการบินกับสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 โดยเยาวชนผู้ได้รับรางวัลเข้าร่วมโครงการสานฝันการบินจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับอุดร-กทม. รางวัลละ 2 ที่นั่งจากสายการบินไทยไลออน์แอร์ โดยนายถวัลย์ เทียนทอง เป็นผู้มอบรางวัล

นอกจากนั้น การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบผู้บริหารสายการบินต่างๆมาร่วมงานและสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศพร้องของรางวัลอื่นๆ ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลออนแอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท สายการบินบางกอกแอร์เวย์ และได้รับการสนับสนุนรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนากว่า 200 คน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ เวทีกลางห้องนิทรรศการ หอประชุมกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

สบพ. ร่วมจัดนิทรรศการ ประเมินการจัดงานและจัดการเสวนา “อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน” ในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019) ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

และในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมัย โชติสกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาบูรณาการ และการทบทวน หลังการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ และมีคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีร่วมการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ