4 ปี กับโครงการ “น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่ามอดินแดง”กิจกรรมร้อยรักความผูกพันและปลูกฝังจิดอาสา ม.ขอนแก่น

ข่าวทั่วไป 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14:15 น. —ThaiPR.net

4 ปี กับโครงการ “น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่ามอดินแดง”กิจกรรมร้อยรักความผูกพันและปลูกฝังจิดอาสา ม.ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา ด้วยการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น ด้านวิชาการ ด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของสังคม เป็นไปตามปณิธานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ วิทยา คือความรู้ดี จริยา คือความประพฤติดี และ ปัญญา คือความฉลาดอันเกิดแต่การเรียนดีและคิดดี ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นักศึกษาได้เลือกตามความสนใจ ภายใต้การดูแลด้านนโยบายที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

4 ปี กับโครงการ “น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่ามอดินแดง”กิจกรรมร้อยรักความผูกพันและปลูกฝังจิดอาสา ม.ขอนแก่น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆที่เกิดขึ้นจากการทำงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้านจิตอาสาที่รวมตัวกันมาช่วยเติมเต็มส่วนที่ยังเป็นความต้องการของสังคมหรือสถาบันเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาร่วมมือกัน เช่นเดียวกับโครงการ "น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่าที่มอดินแดง" อันเกิดขึ้นจากการร่วมคิดร่วมทำของ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคลากร

นายภาสกร เตือประโคน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ซึ่งได้รับประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติด้วยรางวัล ด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัยดีเด่น เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการ "น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่าที่มอดินแดง" กล่าวว่า เป้าหมายโครงการคือการส่งเสริมการปลูกต้นกาลพฤกษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ที่มีความสวยงามมีความสำคัญต่อความรู้สึกของชาวมหาวิทยาลัยทั้งที่ยังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาออกไป ผู้คนทั่วไปก็ชื่นชอบความสวยงามและเข้ามาในมหาวิทยาลัยของพวกเราเพื่อเก็บภาพความงดงาม ก็เลยมาคิดว่าถ้าหากเราได้มีส่วนร่วมแล้วชวนน้องๆนักศึกษาหรือคนที่สนใจมาร่วมปลูกร่วมดูแลเพื่อช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ส่วนอาคารสถานที่คงจะทำให้กาลพฤกษ์ได้เติบโตสมบูรณ์ทดแทนการสูญเสียของต้นที่ตายไปจากศัตรูพืชได้ เพิ่มความรักความผูกพันในการเป็นผู้ดูแลสภาพแวดล้อม จะส่งผลให้บรรยากาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวยงามมีผลต่อจิตใจและความรู้สึกน่าอยู่น่าเรียนน่าพักอาศัย

4 ปี กับโครงการ “น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่ามอดินแดง”กิจกรรมร้อยรักความผูกพันและปลูกฝังจิดอาสา ม.ขอนแก่น

นายภาสกร เตือประโคน กล่าวต่ออีกว่า เป็นศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 39 และโดยส่วนตัวเป็นคนชอบปลูกไม้ยืนต้น พอมาได้ทำงานกับนักศึกษาก็เลยอยากให้สิ่งที่เรารักได้แบ่งปันเชื่อมโยงกับน้องๆที่มีความคิดเดียวกัน ดังนั้นจากปี พ.ศ.2558 ที่ได้เริ่มนำเมล็ดมาลองเพาะกล้าพันธุ์เองซึ่งครั้งแรกได้ต้นพันธุ์ ประมาณ 300 ต้น ซึ่งเริ่มปลูกในบริเวณใกล้เคียงหอพักทดแทนต้นที่ตาย และส่วนหนึ่งแจกจ่ายออกไปยังผู้ที่สนใจโดยเฉพาะกับศิษย์เก่าที่ให้ความสนใจมาก จากนั้นก็เริ่มมีการเพาะในรุ่นต่อๆมาโดยครั้งนี้เริ่มมีน้องนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ที่รู้ข่าวก็มาเป็นจิตอาสามากขึ้น ช่วยกันกะเทาะเมล็ดและเพาะพันธุ์เตรียมดินปลูกและลงมือปลูกกันเอง ในขณะที่ศิษย์เก่าและบุคลากรเริ่มให้การสนับสนุนทุนในการจัดหาดินปลูก เครื่องมืออุปกรณ์ จิตอาสาต่างจัดหาอาหารน้ำดื่มมาร่วมสมทบ กลายเป็นกิจกรรมที่ขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางโดยใช้พื้นที่สวนหย่อมบริเวณหอพักที่ 12 เป็นที่ทำกิจกรรมถูกเรียกติดปากนักศึกษาว่า "โรงเพาะชำ ภารโรงลุงยอด"ซึ่งหมายถึงชื่อของผู้ริเริ่มโครงการที่นักศึกษาคุ้นเคย

แนวทางในการปลูกของโครงการ นายภาสกร เตือประโคน กล่าวว่า ต้นกาลพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่สวยงามและมีคุณค่าทางความรู้สึกของศิษย์เก่าและผู้ที่เคยอาศัยใน มข. การเพาะกล้าที่ทำขึ้นมาก็เกิดจากการสนับสนุนและความร่วมมือด้วยจิตอาสา ดังนั้นต้นกล้าที่เรามีไว้ส่วนหนึ่งเราก็เชิญชวนน้องๆไปปลูกกันเพื่อทดแทนต้นเดิมที่ตายและปลูกเสริมในพื้นที่สวนหย่อมตามหอพักทั่วมหาวิทยาลัยที่สามารถดูแลได้ทั่วถึงให้เป็นกลุ่มสวน หลีกเลี่ยงการปลูกแบบกระจายไปตามพื้นที่ป่าหรือที่ห่างไกลจากการดูแล ซึ่งเมื่อเขาเติบโตออกดอกจะเป็นกลุ่มสวนและทางเดินที่สวยงามเช่นสวนข้างหอพักที่ 16 เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งเราจะมอบให้กับศิษย์เก่าและผู้ที่ขอมาเพื่อไปปลูกเองในที่พักอาศัย เพราะเราเชื่อว่ากาลพฤกษ์จะได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อผลิดอกจะทำให้พวกเขาได้ระลึกถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มาถึงเดือนนี้จากกล้าพันธุ์ที่เราทำไว้ได้ประมาณ 2000 ต้นได้ถูกแจกจ่ายไปจนหมดแล้ว และในวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมาเราได้เชิญชวนนักศึกษามาร่วมกันปลูกกาลพฤกษ์ที่ยังพอเหลืออยู่บริเวณสวนหย่อมข้างหอ 16 เพื่อเป็นการปิดกิจกรรมในรอบนี้เพราะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน ก่อนที่จะเริ่มโครงการครั้งต่อไป

"ปีนี้กาลพฤกษ์ต้นแรกของโครงการเมื่อ พ.ศ.2558 เพิ่งผลิดอกให้เราได้ชื่นชมในความสำเร็จของพวกเราทุกคน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังการมีจิตสาธารณะลงไปในใจนักศึกษา และแสดงให้เห็นว่าศิษย์เก่าของเรามีความรักและผูกพันกับสถาบันตลอดมา การทำความดีในบางสิ่งเล็กจะนำไปสู่เรื่องดีๆที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้น โครงการ"น้องเพาะกล้า พี่ปลูกป่าที่มอดินแดง"เป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆของบ้านหลังนี้ ที่หวังจะเดินต่อไปด้วยการส่งมอบความดีให้กันและกันและยังต้องการการสนับสนุนจากทุกคนในครอบครัวมอดินแดง" นายภาสกร เตือประโคน กล่าวในที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ