Walmart พบ กสร. สร้างความเชื่อมั่นพิทักษ์สิทธิแรงงาน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 15:04:26 น.
กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร. ให้ผู้แทน Walmart เข้าพบ หารือการดำเนินการคุ้มครองแรงงานของไทย ชูประเด็นการค้าบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อแรงงาน ด้านกสร. ย้ำบทบาทในการพิทักษ์สิทธิแรงงาน พร้อมส่งเสริม

ให้สถานประกอบการใช้ TLS และ GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการระดับสากล

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้ให้คุณ Anbinh Phan ผู้แทน Walmart ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ที่มีการสรรหาผลิตภัณฑ์

จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อไปจำหน่ายในร้านค้าในเครือของบริษัท เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย โดยผู้แทน Walmart ได้แสดงจุดยืน

ในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบทางสังคมโดยเฉพาะด้านแรงงานที่ครอบคลุมถึงคู่ค้าของบริษัทด้วย ทั้งนี้ กสร.ได้ชี้แจงนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองแรงงานโดยการตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างการรับรู้เกี่ยวสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ทั้งลูกจ้างไทยและลูกจ้างต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ การพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการตรวจคุ้มครองแรงงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) หรือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปปฏิบัติใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานด้วย

อธิบดี กสร.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสดังกล่าวนี้ผู้แทน Walmart ได้ชื่นชมการดำเนินการของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญและดำเนินการคุ้มครองแรงงานอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งจากการหารือในครั้งนี้ กสร. มุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าต่างชาติว่าประเทศไทยมีการคุ้มครองดูแลแรงงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ นอกจากนี้ กสร. และ Walmart จะได้มีการประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางในการดำเนินการเพื่อยกระดับการคุ้มครองและพัฒนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง