ครูไทยยุคใหม่ ต้อง Coaching คุณธรรม จริยธรรม แทนความรู้จาก Google

ข่าวทั่วไป 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 09:38 น. —ThaiPR.net

ครูไทยยุคใหม่ ต้อง Coaching คุณธรรม จริยธรรม แทนความรู้จาก Google

"ครูไทยยุคใหม่จะต้องเป็น Coaching ไม่ใช่ Teaching และสิ่งที่ครูทำได้และเป็นสุดยอดของคำว่าครู คือสร้างคนให้เป็นคนดี" ความตอนหนึ่งของ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่กล่าวในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ว่า มทร.อีสาน มีนโยบายในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Graduates Identity) ให้เป็น "บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบ" ที่ต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยี มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความร่วมมือส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ รวมถึงการ มีทักษะวิชาชีพที่ตรงกับศาสตร์ที่เรียน และอยากให้นักศึกษาทุกคนมีการวางเป้าหมายที่จะนำเราไปสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในอนาคต คือ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้ รู้จักปรับตัว และในช่วงสหกิจศึกษา จึงขอแนะนำให้สร้างผลงานที่โดดเด่นให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร สามารถปฏิบัติงานที่อย่างเชี่ยวชาญ แต่ยังขาดความมั่นใจ การกล้าแสดงออก ครูอาจารย์ของเราจึงต้องสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาเราให้ได้ เพราะในยุคนี้ครูไทยยุคใหม่จะต้องเป็น Coaching ไม่ใช่ Teaching และสิ่งที่ครูทำได้และเป็นสุดยอดของคำว่าครู คือสร้างคนให้เป็นคนดี เหล่าครูอาจารย์ต้องผันตัวเองมาเป็น ผู้ฝึกฝน (Coaching) เนื่องจากการเปิดตำราสอน กลายเป็นเรื่องเก่าสำหรับยุคไทยแลนด์ 4.0 แล้ว และปัจจุบันนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้จาก Google เองแล้ว แต่สิ่งที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทุกคนจะต้องผู้ฝึกให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าได้ ค้นคว้าเป็น หมายความว่ารู้จักการใช้ Google ที่ถูกต้อง ไปจนถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลได้ ซึ่ง Google ไม่มีคือการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นเนื้อหาความรู้ล้วนๆ ครับ

ครูไทยยุคใหม่ ต้อง Coaching คุณธรรม จริยธรรม แทนความรู้จาก Google

อีกสิ่งหนึ่งที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีคือ เรามีศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงาน 7 สาขา ซึ่งเมื่อนักศึกษา เรียนจบจะได้ 1 ปริญญา และ 1 ใบประกอบมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ จำนวน 520 ชั่วโมง นี่คือเครื่องการันตีว่าเราจะสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นำ คือ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความรักความสมัคคี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ถ้ามีทั้งหมดนี้จึงจะถือว่ามีภาวะผู้นำครับ รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ