ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10:28 น. —ThaiPR.net

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ประจำปี 2562

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารประจำปี 2562 ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในร้านอาหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการสุขาภิบาลอาหาร และสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ.

นายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหารภายใน ทสภ. ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น. จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน รวม 200 คน ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) นายสุทัศน์ เปิดเผยว่า ทสภ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารภายในท่าอากาศยาน ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารชั้นนำหลากหลายประเภทให้บริการแก่ผู้โดยสาร และผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. นอกจากความพึงพอใจในรสชาติอาหารและประทับใจในการบริการแล้ว ทสภ. ยังมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานในร้านอาหารให้ความใส่ใจในด้านความสะอาดและความปลอดภัย ตามมาตรฐานของสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้สัมผัสอาหารภายในพื้นที่ท่าอากาศยาน พร้อมส่งเสริมการสร้างความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) และเจตคติ (Attitude) ที่ดี ผ่านการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานภายในร้านอาหาร เกิดความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ ทสภ.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยที่ผ่านมา ทสภ. ได้ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร "สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร" ตามแนวทางและข้อกำหนดของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2561 โดยมีผู้สัมผัสอาหารที่ปฏิบัติงานภายในร้านอาหาร ของท่าอากาศยานผ่านการอบรมและได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารแล้ว จำนวน 935 คน นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการตรวจติดตามร้านอาหารทางด้านกายภาพและการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้น เป็นประจำด้วย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ทสภ. ยังได้มีการจัดโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ท่าอากาศยาน ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ซึ่งในปี 2562 มีร้านอาหารภายในอาคารผู้โดยสารของ ทสภ. กว่าร้อยละ 90 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste ดังกล่าว โดย ทสภ. มีการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสากล และระดับชาติ โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารภายในท่าอากาศยานที่ ให้มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้ท่าอากาศยานต้องถือปฏิบัติ ตามวิสัยทัศน์ของ ทอท. ที่ว่า "ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ