วว. จับมือบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มุ่งประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

ข่าวทั่วไป 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:18 น. —ThaiPR.net

วว. จับมือบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มุ่งประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ"การประชาสัมพันธ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ" โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานของทั้งสองหน่วยงานได้เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 601 อาคารอำนวยการ 1 บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี มีกรอบความร่วมมือในการให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์งานวิจัย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ยกระดับโดยใช้ วทน. เพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ ใช้ความสามารถและองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยของหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ หวังก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเติมแก่สังคมและประเทศชาติ ส่งเสริม พัฒนาความรู้และงานวิจัย ด้าน วทน. และความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

"…เป้าหมายที่สำคัญของ วว. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ มีเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยการปฏิรูป 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. เพื่อให้มีการบูรณาการการทำงานด้านวิจัยและการสร้างบุคลากร 2. เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถสร้างประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 3. การปรับรูปแบบและวิธีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด…" ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน วว. มีอายุการดำเนินงานครบ 56 ปี มุ่งดำเนินงานตั้งแต่ การพัฒนา วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุน ส่งเสริม และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเชิงบูรณาการ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายในการพัฒนางาน วทน. อย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ วทน. เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ทั้งนี้งานวิจัยจะประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างนั้น ส่วนสำคัญประการหนึ่งมาจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากสื่อต่างๆ เพื่องานวิจัย จะได้ลงจากหิ้งสู่ห้าง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ อสมท. คือ สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม เที่ยงตรง สร้างสรรค์ ทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นการบูรณาการผสานความร่วมมือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการกระจายเทคโนโลยี อีกทั้งยังจะส่งผลดีต่อการพัฒนาด้าน วทน. และการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในวงกว้างและทั่วถึงอย่างยั่งยืนต่อไป

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับ วว. ในครั้งนี้ ประกอบด้วย การส่งเสริมผลักดันผลงานด้านวิชาการ ค้นคว้าทดลองผลิต จากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของ วว. ออกสู่สังคมไทย การสื่อสารความเข้าใจกับคนไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ใกล้ตัวและช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยให้สามารถผลิตสินค้าที่มีประโยชน์เต็มไปด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้เกิดมูลค่าการขายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ผ่านรายการขายสินค้าในเชิงรุก โดยจัดทำช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่สะดวกแก่ผู้ชมผ่านการสแกน QR CODE เพื่อซื้อสินค้าได้ทันที และแผนจัดทำ Business Model เพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกันในอนาคต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ