NIDA Poll 3 เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไป

ข่าวทั่วไป Monday June 24, 2019 09:26 —ThaiPR.net

NIDA Poll 3 เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไป

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "3 เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไป" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,277 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่านมา 3 เดือนหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ "นิด้าโพล" ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0
จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่านมา 3 เดือนหลังการเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.44 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่มัวแต่ต่อสู้กันเพื่อแย่งตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี รองลงมา ร้อยละ 35.79 ระบุว่า หลังการเลือกตั้ง ส.ส. หายหน้าไปเลย ร้อยละ 34.30 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ากันไปมา และชอบอ้างประชาชน ร้อยละ 31.95 ระบุว่า ส.ส. จากพรรคที่จะเป็นรัฐบาล เอาแต่จับกลุ่มต่อรองตำแหน่งทางการเมือง ร้อยละ 16.29 ระบุว่า ส.ส. จากพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้าน ใช้เป็นแต่วาทกรรมเพื่อล้มรัฐบาล ร้อยละ 9.16 ระบุว่า ส.ส. ที่เลือกไปขยันลงพื้นที่พบประชาชนร้อยละ 8.69 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่ในสภามีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อประชาชน ร้อยละ 8.30 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาทใหม่ในการเป็นมืออาชีพในการทำงานเพื่อประชาชน และร้อยละ 5.48 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อ ส.ส. ที่ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาล ว่าจะสามารถผลักดันนโยบายและทำงานเพื่อประชาชนได้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.70 ระบุว่า ได้ เพราะ จะสามารถทำงานตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชน และเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน รองลงมา ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ได้ เพราะ จะไม่สามารถทำตามนโนบายที่สัญญาไว้กับประชาชน และในขณะที่ ส.ส. บางคนไม่มีความรู้ ความสามารถในการผลักดันนโยบาย และร้อยละ 12.30 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. หรือ พรรคการเมืองเดิม หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.04 ระบุว่า ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมืองเดิมที่เคยเลือก รองลงมา ร้อยละ 21.22 ระบุว่า ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมืองอื่น ร้อยละ 5.01 ระบุว่า ไปเลือก แต่ไม่ลงคะแนนให้ใคร (Vote No) ร้อยละ 2.74 ระบุว่า ไม่ไปลงคะแนน ร้อยละ 2.51 ระบุว่า อื่น ๆ ยังไม่ตัดสินใจ ขอดูนโยบายของพรรคก่อน ดูว่า ส.ส.ที่จะเลือกอยู่พรรคไหน และร้อยละ 9.48 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.85 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.37 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.40 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 34.69 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 12.69 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 54.42 เป็นเพศชาย และร้อยละ 45.58 เป็นเพศหญิง
ตัวอย่างร้อยละ 9.08 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.60 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.47 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.50 มีอายุ 46 – 59 ปี
และร้อยละ 19.34มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.91 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.56 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.11 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 24.35 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.10 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.45 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.10 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส
ตัวอย่างร้อยละ 27.80 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.25 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.14 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.47 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.01 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.33 ไม่ระบุการศึกษา
ตัวอย่างร้อยละ 10.73 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.70 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.46 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.54 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.97 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.82 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.66 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.16 เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 1.96 ไม่ระบุอาชีพ
ตัวอย่างร้อยละ 14.10 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.73 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.61 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 12.29 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.05 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.10 ไม่ระบุรายได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ