เริ่มแล้ว! เวทีประชันไอเดียพัฒนาชุมชนสู่ดิจิทัล ดีป้าจัดใหญ่ งาน “Digitized Community 2019” พร้อมหนุนผ่านมาตการ depa Digital Transformation Fund for Community

ข่าวเทคโนโลยี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14:00 น. —ThaiPR.net

เริ่มแล้ว! เวทีประชันไอเดียพัฒนาชุมชนสู่ดิจิทัล ดีป้าจัดใหญ่ งาน “Digitized Community 2019” พร้อมหนุนผ่านมาตการ depa Digital Transformation Fund for Community

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย ฝ่ายส่งเสริมและการพัฒนาชุมชน จัดงาน "Digitized Community 2019" เวทีประชันไอเดียเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน ค้นหาชุมชนที่คิดค้นโครงการเด่น นำเสนอแนวคิดเป็นประโยชน์ มุ่งให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน ดีป้าพร้อมสานฝันผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community)

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลจำเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่ฐานรากเพื่อเข้าถึงชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยโมเดลธุรกิจชุมชน (Community Business Model) ให้สามารถพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืนได้ด้วยเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมลงตัวในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ดีป้ามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกลไกสนับสนุนที่มุ่งสร้างและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการจัดงาน "Digitized Community 2019" เวทีประชันไอเดียเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชนในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนต้นแบบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีชุมชนส่งโครงการเข้ามากว่า 70 ชุมชน โดยมีโครงการที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 21 ชุมชน จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ตามประเภทของเทคโนโลยี ได้แก่ แอพพลิเคชั่นและดิจิทัลแพลตฟอร์ม 6 ชุมชน, โรงเรือน IoT 4 ชุมชน, ประมงไบโอฟรอด 1 ชุมชน, สมาร์ทฟาร์ม 4 ชุมชน, โดรนเพื่อการเกษตร 2 ชุมชน และ อื่น ๆ จำนวน 4 ชุมชน

โดยทั้ง 21 ชุมชนจะนำเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ในพื้นที่ได้จริง โดยโครงการของชุมชนใดที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากดีป้า เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อโครงการ

นอกจากนี้ ผอ.ดีป้า เผยว่า ในปี 2562 นี้ ดีป้าได้มีส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านชุมชนให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ยกระดับสังคมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอัจฉริยะ, ด้านการพัฒนาสุขภาพสุขภาวะที่ดีของชุมชน, ด้านการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน, ด้านการตลาดดิจิทัลและกระบวนการผลิตในระดับชุมชน, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผ่านมาตรการเดียวกันไปแล้วจำนวน 10 ชุมชน จากที่ตั้งเป้าไว้ทั้งสิ้น 40 ชุมชน


แท็ก community  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ