ศอช. จัดประชุมบูรณาการความคิดกว่า 24 หน่วยงาน เดินหน้าพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ HHDC Dashboard

ข่าวทั่วไป 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:28 น. —ThaiPR.net

ศอช. จัดประชุมบูรณาการความคิดกว่า 24 หน่วยงาน เดินหน้าพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ HHDC Dashboard

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) หน่วยงานภายใต้สังกัด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับ 24 หน่วยงาน (สำนักงานเขตสุขภาพ, ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่, ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.), โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.), สำนักงาน กศน., ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทดลองใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (HHDC Dashboard) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาแนวทางการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (HHDC Dashboard) ซึ่งมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพให้ครอบคลุม ต่อเนื่อง และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ระบบโดยมีนายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ เป็นประธานในพิธี บรรยากาศการประชุมมีการบรรยายถึงที่มาและการพัฒนาระบบฯ การทดลองใช้ รวมถึงการระดมความคิดร่วมกันทั้งในส่วนของนักพัฒนาระบบและผู้ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางและกระบวนการที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (HHDC Dashboard) ในระยะยาวต่อไป

ศอช. จัดประชุมบูรณาการความคิดกว่า 24 หน่วยงาน เดินหน้าพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ HHDC Dashboard

"ศอช. มีการปรับบทบาทหน้าที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ด้วยเล็งเห็นว่าระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนางานสาธารณสุข ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และการรักษาพยาบาล ตลอดจนเป็นตัวเฝ้าระวังสถานการณ์แนวโน้มของปัญหาต่างๆ ที่จะช่วยในการวางแผนและตัดสินใจในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ศอช. ยังขาดข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร รวมทั้งข้อมูลสุขภาพที่ยังไม่เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่น การประชุมครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ข้อมูลในการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง" นายแพทย์สุรพันธ์ฯ กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ