กระทรวงอุตฯ ดึง มิน - พีชญา วัฒนามนตรี เป็นพรีเซ็นเตอร์งาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6

ข่าวทั่วไป Friday June 28, 2019 15:56 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 มิ.ย.--Chomchaviwan กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด 'Synergy for Success' สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือในการสรรสร้างโอกาส และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ในปีนี้ คือ นางเอกสาวมากความสามารถ มิน - พีชญา วัฒนามนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมได้เดินหน้านโยบาย Thailand 4.0 โดยการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในทุกมิติ มุ่งเน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดภาคอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการยกระดับภาคการเกษตรให้มีศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ถือเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคั่งและยั่งยืนต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทยกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดงาน Thailand Industry Expo ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ดึงนางเอกสาวมากความสามารถ มิน - พีชญา วัฒนามนตรี เป็นพรีเซ็นเตอร์ และในงานแถลงข่าว มิน - พีชญา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ สำหรับการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด 'Synergy for Success' สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่การบูรณาการความร่วมมือในการสรรสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมไทย การสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ จากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการทำการตลาดของผู้ประกอบการไทย ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีสำหรับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มาร่วมกันแสดงถึงการยกระดับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 สำหรับงาน Thailand Industry Expo 2019 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคมนี้ ณ อาคาร ชาเลนเจอร์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานพบกับนิทรรศการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้า จากหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนผ่านโซนกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ หรือ Royal Pavilion เป็นการจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2. TI Pavilion : Synergy for Success โดยมีนิทรรศการได้จัดแสดงเนื้อหาตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve จากความร่วมมือของหลายภาคส่วนที่จะยกระดับอุตสาหกรรมไทย ด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อยอดธุรกิจของตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 3. ITC Showcase เป็นการจำลองพื้นที่การทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (INDUSTRY TRANSFORMATION CENTER 4.0: ITC 4.0) โดยจัดแสดงนิทรรศการการให้บริการของศูนย์ดังกล่าวจากทั่วประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค จังหวัด และบริการเฉพาะทาง รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมให้บริการผู้ประกอบการภายในงาน 4. CIV Pavilion (Creative Industry Village) เป็นการจัดแสดงหมู่บ้านร้อยเรื่องเล่า…วิถีชุมชน เพื่อสื่อให้เห็นถึงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ หมู่บ้าน CIV แบบบูรณาการ โดยจะนำเสนอ Showcase หมู่บ้าน CIV จาก 4 ภูมิภาค ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาจากภาครัฐ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สะท้อนถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ 5. International Collaboration แสดงถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในระดับประเทศ และสร้างความแข็งแกร่งทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในโลกยุค 4.0 ทั้งยังมีบริษัทจากกลุ่มประเทศญี่ปุ่น จีน เกาหลี และ ออสเตรีย เข้าร่วมแสดงงานกว่า 50 บริษัท 6. Thai Entrepreneur Market เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมาจำหน่ายและจัดแสดงมากมายในพื้นที่ส่วนนี้ 7. Digital Transformation Pavilion เป็นพื้นที่ ที่จัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด และนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยภายในพื้นที่จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนองค์ความรู้เกี่ยวกับ Digital Transformation โซนให้คำปรึกษาแนะนำ โซนอบรม/สัมมนา และ โซน Technology Show Case เพื่อโชว์ผลงาน Success Case ด้านดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมบริษัทที่ประสบความสำเร็จ หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ได้รับรางวัลเด่น ๆ มาจัดแสดงภายในโซนนี้ 8. การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brother และรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากมายกว่า 400 ราย ทั้งยังมี Food Truck ที่น่าสนใจรวมไปถึง SMEs ไทยเด่นอีกมากมายภายในงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังเหล่านักแสดงและคนดัง จะมาแลกเปลี่ยนการทำธุรกิจหัวข้อต่าง ๆ รวมไปถึงกิจกรรม workshop และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ อาทิ Maker Society และคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยกับงาน Thailand Industry Expo 2019 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.thailandindustryexpo.com, www.dip.go.th หรือ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ