สัมภาษณ์นักศึกษา มจพ. ความคิดเห็นและความประทับใจวันไหว้ครู ปี’62

ข่าวทั่วไป 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 09:51 น. —ThaiPR.net

สัมภาษณ์นักศึกษา มจพ. ความคิดเห็นและความประทับใจวันไหว้ครู ปี’62

องค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มจพ. กรุงเทพ ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และ มจพ. วิทยาเขตระยอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมขั้นพื้นฐานอันดีงามคือ ความเคารพ ความมีวินัย และความอดทน ให้แก่นักศึกษา วันนี้พูดคุยกับน้องศึกษาในประเด็นที่ว่า คิดอย่างไรกับ "วันไหว้ครู" ครูที่เป็นปูชนียบุคคล และเป็นแม่พิมพ์ของชาติ มาฟังเสียงน้องเยาวชนเขากล่าวถึงครู-อาจารย์ เริ่มจากคนแรก

1. นายคริษฐ์ แตงร่ม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมโยธา (CE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จบ

การศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต "ในวันครู ผมจะนึกถึงคำสอนต่าง ๆ ของครู ไม่ว่าจะเป็นคำสอนในเรื่องเรียนหรือคำสอนในเรื่องการใช้ชีวิต เพราะครู-อาจารย์ เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของเรา ท่าน "ไม่ได้สอนแต่วิชาความรู้ แต่ยังสอน อบรมให้เราเป็นคนดี ใช้ชีวิตไปในทางที่ดี" อยากชวนเพื่อนมาร่วมงาน เพราะครู-อาจารย์ ท่านถือเป็นผู้มีพระคุณต่อเรา เราควรมาแสดงความเคารพต่อท่าน

2. นายพัสวี จงเขตการณ์ (เวฟ) ชั้นปี 1 สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จบการศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ในวันครูผมจะนึกถึงคำสอนของอาจารย์ที่ปรึกษาเก่าของผมเพราะอาจารย์ "จะคอยสั่งสอน และตามงานทุกครั้ง บางครั้งที่ผมออกนอกลู่นอกทาง อาจารย์จะคอยเตือนว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี" ถือเป็นครูที่เคารพรักที่สุดแล้วครับ "อยากฝากให้เพื่อน ๆ พี่เข้าร่วมงานวันไหว้ครูกันมาก ๆ นะครับ" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรา

3. นางสาวศุภลักษณ์ เอี่ยมสุภาษิต (เนย) ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และ

เครื่องมือ (TDET) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในวันครูหนูจะคิดถึงอาจารย์ที่ได้สอนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน "เพราะอาจารย์ทุกคนเป็นผู้สอนและให้ความรู้ในทุก ๆ เรื่อง ไม่ใช่แค่เรื่องเรียน ทั้งเรื่องในชีวิตประจำวัน" และท่านจะห่วงใยและดูแลเอาใจใส่เราเหมือนลูกคนหนึ่งหนูอยากให้อาจารย์มาในวันไหว้ครู "เพราะอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณของหนู รักและเคารพท่านเสมอค่ะ"

4. นางสาวลภัสรดา ชัยนอก (กิ๊ฟ) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม จพ. จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา "ทุก ๆ ปีที่มีกิจกรรมไหว้ครูจะทำให้หนูคิดถึงคุณครูที่สอนมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งจะนึกถึงครูที่เคยทำโทษ ตอนที่ไม่ตั้งใจเรียน ในตอนนั้นไม่เข้าใจ ก็คิดว่าทำไมจะต้องว่าในเรื่องแค่นี้ เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่พอมาเรียนในมหาวิทยาลัย ทำให้รู้ว่าที่ท่านว่ากล่าว ตักเตือน และอบรมเราก็เพื่อให้มีชีวิตที่ดี ได้เข้ามาเรียนที่ดี ทำงานที่ดี มีอาชีพที่ดีเพื่ออนาคต ในปีนี้ "หนูคิดถึงครูทุกคนมาก ถ้ามีโอกาสอยากกลับไป และบอกขอบคุณที่ให้ความรู้และสอนทุกเรื่องจะจำคุณครูทุกคนไม่มีวันลืมเลยคะ" สุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานไหว้ครู ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรืออาจารย์ อยากให้มาให้ได้เพื่อแสดงความกัตญญูเพราะ "ศิษย์มีครู ย่อมเจริญ"

เป็นอย่างไรกันบ้างกับการแสดงความคิดเห็นของน้องๆ นักศึกษาจากรั้ว มจพ. ในพิธีไหว้ครูระหว่างครูกับลูกศิษย์เป็นการได้สื่อสารถึงกันผ่านพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้โบราณท่านกล่าวว่า "ศรต้องมีพิษ ศิษย์ต้องมีครู ศิษย์มีครูเหมือนงูมีพิษ ศิษย์ไม่มีครู เหมือนงูไม่มีพิษ" มีความหมายนัยตัวอย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าครูผู้สร้างโลก ครูเป็นผู้พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คนเหล่านั้นไปพัฒนาสังคมประชาชาติ ครูคือผู้ให้แสงสว่าง ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างทั่วถึงทั้งวิชาการทางโลก และวิชาอันเป็นปัญญาด้านในที่เกิดจากการฝึกฝนเรียนรู้จากตำรา ครูอาจารย์ และเป็นประสบการณ์จนถึงทุกวันนี้ "ครู-อาจารย์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ" อาชีพครูถือว่าสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง เพราะครู คือ "ปูชนียบุคคล" "แม่พิมพ์ของชาติ" ที่ควรแก่การเคารพบูชาเสมอ พิธีไหว้ครูจึงเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษาทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมาแสดงความเคารพและระลึกบุญคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ