OH!! ข้าวโพดสีม่วง

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 4, 2019 13:36 —ThaiPR.net

OH!! ข้าวโพดสีม่วง

กรุงเทพฯ--4 ก.ค.--CMT

สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดพิธีเปิดงาน "ฉลองครบรอบ 45 ปี พร้อมเปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด" โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน ฉลองครบรอบ 45 ปี พร้อมเปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด พร้อมด้วย นายบัลลังค์ ธรรมธิ ประธานสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ และสมาชิกผู้เลี้ยงโคมนม เชื่อมโยงการตลาดนมและผู้บริโภคนมในชุมชน สร้างจุดจำหน่ายในการจำหน่ายเมนูจากผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา เพื่อให้บริโภคได้รับประทานที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อร่อย สดใหม่ และปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนาภายในงาน
สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดพิธีเปิดงาน "ฉลองครบรอบ 45 ปี พร้อมเปิดร้านนมหน้าฟาร์ม สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด" โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด จดทะเบียนในรูปแบบสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2517 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 183 ราย มีน้ำนมดิบ จำนวน 38.5 ตัน/วัน จำนวนโคนมทั้งงหมด 6,508 ตัว โครีดประมาณ 3,007 ตัว มีผลิตภัณฑ์จากน้ำนมของเกษตรกร ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ นม UHT ไอศกรีมนม และชา กาแฟ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งมาตรฐาน GMP มาตรฐาน GMP CODEX มาตรฐาน HACCP มาตรฐาน เครื่องหมายรับรอง HALAL และมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาภายใต้วิสัยทัศน์ "ธรรมชาติทุกหยด นมสดสหกรณ์" ซึ่งจะครบอายุการก่อตั้ง 45 ปี ในเดือนกรกฎาคมนี้
อีกทั้ง สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด ยังได้เข้าร่วมโครงการการสร้างร้าน "นมหน้าฟาร์ม" กับ กรมปศุสัตว์ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ และสำนักงานปศุสัตว์ 5 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการบริโภคนมที่ผลิตได้ในชุมชนจากกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโดยตรง ให้ชุมชนได้รับประทานนมคุณภาพดี อร่อย สดใหม่ ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม โดยร้านนมหน้าฟาร์มจะเป็นจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk) ซึ่งเป็นนมที่ได้จากการพัฒนาตั้งแต่สายพันธ์โคนม กระบวนการเลี้ยงโคนม การรีดน้ำนม และการขนส่งน้ำนมที่เหมาะสม เพื่อให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีเชื้อจุลินทรีย์ต่ำ ปลอดโรคและยาปฏิชีวนะ อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นการบริโภคนมในชุมชนทุกช่วงวัย ให้ประชากรในชุมชนมีสุขภาพดี และยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน ภูมิภาค ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้มีรายได้เพื่อการเลี้ยงดูตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน
โดยในงานมี ชิมผลิตภัณฑ์จากนมคุณภาพสูงล้านนาหลากหลายเมนู ชมการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมจากผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนาที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ อร่อย ถูกหลักอนามัย และได้คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมครบถ้วน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ